Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33300 Nowy Sącz, ul. Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 434 545, , fax. 184 434 545
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  ul. Staszica 1
  33300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 434 545, , fax. 184 434 545
  REGON: 49186124000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz-ns.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego zwanego dalej „sprzętem”, o parametrach określonych w Arkuszu Kalkulacyjnym lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Arkuszu Kalkulacyjnym stanowiącym załącznik nr 7A, nr 7B, nr 7C i nr 7D do specyfikacji. 2. W skład zamówienia wchodzą: 1) w zakresie części I: drukarki, switche, projektory multimedialne, przewody, pamięci pendrive, przejściówki, adaptery, listwy zasilające, klawiatury, myszy, kable, głośniki komputerowe, dyski, zasilacze, podkładki, karty graficzne; 2) w zakresie części II: komputery; 3) w zakresie części III: serwer; 4) w zakresie części IV: drukarka 3D SLA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy); 2) oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy); 3) pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy); 4) zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy). Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach