Przetargi.pl
Dowóz uczniów do oddziału zerowego i szkoły podstawowej w Mingajnach, do Przedszkola nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych biletów miesięcznych z niżej wymienionych miejscowości: Zadanie nr 3: z miejscowości Orneta, Henrykowo PKP, Henrykowo, Kumajny, Wola Lipecka, Mingajny, Miłkowo, Krosno kolonia

Gmina Orneta ogłasza przetarg

 • Adres: 11-130 Orneta, pl. Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552 421 116 , fax. 552 422 990
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orneta
  pl. Wolności 26
  11-130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552 421 116, fax. 552 422 990
  REGON: 52649800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orneta.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do oddziału zerowego i szkoły podstawowej w Mingajnach, do Przedszkola nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych biletów miesięcznych z niżej wymienionych miejscowości: Zadanie nr 3: z miejscowości Orneta, Henrykowo PKP, Henrykowo, Kumajny, Wola Lipecka, Mingajny, Miłkowo, Krosno kolonia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej polegającej na dowozie uczniów do oddziału zerowego i szkoły podstawowej w Mingajnach, do Przedszkola nr 1 (oddziały 5 godzinne ul. Przemysłowa 15) i Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych biletów miesięcznych z niżej wymienionych miejscowości: Zadanie nr 3: z miejscowości Orneta, Henrykowo PKP, Henrykowo, Kumajny, Wola Lipecka, Mingajny, Miłkowo, Krosno kolonia 2) Planowana liczba uczniów objętych dowożeniem na wszystkich trasach – 53 3) Dowożenie uczniów realizowane będzie ramach przewozów regularnych (na podstawie imiennych biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 ze zm.), 4) Prawo opcji Zamawiający przewiduje na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zgodnie z prawem opcji, dodatkowy zakres wykonywania usługi, polegający na świadczeniu usługi dowozu uczniów poza termin realizacji zamówienia podstawowego. Minimalny gwarantowany poziom zamówienia, zostanie zrealizowany w okresie czterech miesięcy tj. od 2 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w ramach zamówienia podstawowego. Część objęta prawem opcji obejmuje świadczenie usługi dowozu uczniów, która może być realizowana w okresie kolejnych sześciu miesięcy tj od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 26 czerwca 2020 roku Realizacja zakresu usług w terminie przewidzianym prawem opcji uzależniona jest od przedłużenia terminu wejścia w życie art. 78, art. 79 ust.1 i 2 oraz art.87 ust.1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2016 ze zm.). 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej wykazał, że: - posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2019 , poz. 58 ze zm.). Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną , nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz Oferty sporządzony wg Załącznika nr 1 do IDW Rozdziału II SIWZ 2)Formularz Cenowy sporządzony wg Załącznika nr 2 do IDW Rozdziału II SIWZ 3)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego ( jeżeli dana sytuacja dotyczy wykonawcy) 4) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom sporządzone wg załącznika nr 6 do IDW Rozdziału II SIWZ 5) Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sporządzone wg załącznika nr 7 do IDW Rozdziału II SIWZ 6) Pisemne zobowiązanie sporządzone wg załącznika nr 9 do IDW Rozdziału II SIWZ lub inne dokumenty o których mowa § 5 ust. 4 pkt 3 o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy) 7) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone wg załącznika nr 8 do IDW Rozdziału II SIWZ .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach