Przetargi.pl
Dowóz uczniów do oddziału zerowego i szkoły podstawowej w Bażynach, do przedszkola nr 1 i gimnazjum nr 1 i 2 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie imiennych biletów miesięcznych z niżej wymienionych miejscowości: Zadanie nr 2: z miejscowości Orneta, Drwęczno, Klusajny, Bażyny, Dąbrówka, Osetnik, Chwalęcin, Augustyny, Krzykały

Gmina Orneta ogłasza przetarg

 • Adres: 11-130 Orneta, pl. Wolności 26
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2421116 , fax. 055 2422990
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orneta
  pl. Wolności 26 26
  11-130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2421116, fax. 055 2422990
  REGON: 00052649800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orneta.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do oddziału zerowego i szkoły podstawowej w Bażynach, do przedszkola nr 1 i gimnazjum nr 1 i 2 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie imiennych biletów miesięcznych z niżej wymienionych miejscowości: Zadanie nr 2: z miejscowości Orneta, Drwęczno, Klusajny, Bażyny, Dąbrówka, Osetnik, Chwalęcin, Augustyny, Krzykały
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Określenie przedmiotu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej polegającej na dowozie uczniów do oddziału zerowego i szkoły podstawowej w Bażynach, do przedszkola nr 1 i gimnazjów nr 1 i 2 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie imiennych biletów miesięcznych niżej wymienionych miejscowości: Zadanie nr 2: z miejscowości Orneta, Drwęczno, Klusajny, Bażyny, Dąbrówka, Osetnik, Chwalęcin, Augustyny, Krzykały 2)Planowana liczba uczniów objętych dowożeniem na wszystkich trasach - 101 3)Dowożenie uczniów realizowane będzie ramach przewozów regularnych (na podstawie imiennych biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.) 4)Prawo opcji: Zamawiający przewiduje na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zgodnie z prawem opcji, dodatkowy zakres wykonywania usługi, polegający na świadczeniu usługi dowozu uczniów poza termin realizacji zamówienia podstawowego. Minimalny gwarantowany poziom zamówienia, zostanie zrealizowany w okresie czterech miesięcy tj. od 1 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w ramach zamówienia podstawowego, Część objęta prawem opcji obejmuje świadczenie usługi dowozu uczniów, która może być realizowana w okresie kolejnych sześciu miesięcy tj od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 23 czerwca 2017 roku Realizacja zakresu usług w terminie przewidzianym prawem opcji uzależniona jest od przesunięcia terminu wejścia w życie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 68 pkt 2 i 3 oraz art.73 pkt 1 lit.a, pkt 2-8, pkt 10 lit.a i pkt 11 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1440, z późn. zm.) z dnia 1 stycznia 2017r. na dzień 1 stycznia 2018 r. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: orneta-umig.bip-um.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach