Przetargi.pl
Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2018/2019

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 705 200 , fax. 413 705 290
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10
  28100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 705 200, fax. 413 705 290
  REGON: 52369500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2018/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2018/2019. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1.2.1. Na dowóz uczniów w ciągu jednego dnia składają się dwukrotne przewozy, tzn. dowóz uczniów z miejscowości zamieszkania uczniów do jednostek oświatowych, do których uczęszczają oraz odwóz uczniów z jednostek oświatowych, po zajęciach lekcyjnych, do miejscowości zamieszkania. 1.2.2. Dowóz uczniów prowadzony jest we wszystkie dni, w których odbywają się zajęcia lekcyjne w jednostkach oświatowych. 1.2.3. Wykonawca ustala z dyrektorami jednostek oświatowych, do których dowozi uczniów, minutowe rozkłady jazdy autobusów szkolnych na poszczególnych trasach dowozu, a następnie zatwierdzone przez dyrektorów rozkłady przedkłada Gminie przed rozpoczęciem dowozu, tj. przed 3 września 2018 r. 1.2.4. Wykonawca zapewnia przewożonym uczniom opiekę i bezpieczeństwo. 1.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania: Zadanie I: Dowóz uczniów w Okręgu I do następujących jednostek oświatowych: Publiczne Szkoły Podstawowe Nr: 1, 2 i 3 w Busku – Zdroju, Samorządowe Gim-nazjum Nr 1 w Busku – Zdroju, Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach, Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu, Samorządowe Gimnazjum w Podgajach. Trasy: 1) nr 1/I: Galów – Szaniec – Zwierzyniec – Podgaje – Słabkowice – Kołaczkowice, 2) nr 2/I: Skorzów – Młyny – Szaniec – Podgaje – Słabkowice, 3) nr 3/I: Balice – Kołaczkowice – Podgaje, 4) nr 4/I: Widuchowa – Podgaje – Kołaczkowice, 5) nr 5/I: Janina-Grabda – Kołaczkowice – Podgaje; Kołaczkowice – Kołaczkowice; 6) nr 6/I: Młyny – Szaniec – Zwierzyniec (dowóz), nr 6a/I: Szaniec – Młyny – Zwierzyniec – Skorzów (odwóz), 7) nr 7/I: Mikułowice – Busko–Zdrój (PSP 2), 8) nr 8/I: Widuchowa – Bronina – Busko – Zdrój; Owczary – Busko – Zdrój, 9) nr 9/I: Zbrodzice – Łagiewniki – Busko – Zdrój (PSP 3, SG 1), 10) nr 10/I: Wełecz – Busko – Zdrój (PSP 2). Łączną dzienną długość dowozu w Okręgu I szacuje się na 371 km, roczną długość przejazdów w Okręgu I szacuje się na 68 635 km. Do obsługi tras w Okręgu I potrzeba 10 autobusów (dla minimum, wg kolejności tras: 40, 41, 32, 23, 36, 20, 21, 55, 25, 44, 55 osób). Łączna planowana ilość uczniów, którzy będą korzystać z dowozu w Okręgu I to 546 osób. Zadanie II: Dowóz uczniów w Okręgu II do następujących jednostek oświatowych: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku – Zdroju, Publiczna Szkoła Podstawowa w Siesławicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach, Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie, Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu. Trasy: 1) nr 1/II Żerniki Górne – Szczaworyż – Busko–Zdrój – Zbludowice, 2) nr 2/II: Szczaworyż – Nowa Wieś – Błoniec – Skotniki Małe – Zbludowice, 3) nr 3/II: Wolica – Zbludowice; Skotniki Duże – Zbludowice, 4) nr 4/II: Budzyń – Bilczów – Dobrowoda; dodatkowy odwóz: Dobrowoda – Olganów – Bilczów – Budzyń – Gadawa – Baranów, 5) nr 5/II: Baranów – Gadawa – Dobrowoda – Budzyń – Bilczów – Olganów – Radzanów – Zbludowice, 6) nr 6/II: Las Winiarski – Kameduły – Nowy Folwark – Mikułowice – Szaniec – Busko–Zdrój – Zbludowice, 7) nr 7/II: Kostki Małe – Zbludowice, 8) nr 8/II: Chotelek – Chorokowy – Siesławice – Biniątki – Wełecz – Zbludowice. Łączną dzienną długość dowozu w Okręgu II szacuje się na: 315 km, roczną długość przejazdów w Okręgu I szacuje się na 58 275 km. Do obsługi tras w Okręgu II potrzeba 8 autobusów (dla minimum, wg kolejności tras: 44, 55, 38, 56, 52, 50, 32 i 35 osób). Łączna planowana ilość uczniów, którzy będą korzystać z dowozu w Okręgu II to 434 osób. Roczną długość przejazdów w dwóch okręgach szacuje się na 126 910 km. 2. Dodatkowe zasady i warunki prawidłowej realizacji zamówienia: 1) autobusy wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia: a) muszą posiadać aktualne okresowe badania techniczne potwierdzające sprawność techniczną pojazdów, b) nie powinny być wyprodukowane przed rokiem 1998, 2) każda trasa ma być obsługiwana osobnym autobusem, 3) autobus musi być oznakowany i wyposażony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022), 4) w przypadku awarii autobusu prowadzącego dowóz Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego (maksymalnie w ciągu 25 minut) podstawienia sprawnego autobusu zastępczego; Wykonawca musi dysponować minimum jednym dodatkowym autobusem w rejonie dowozu (obszarze, na którym jest prowadzony dowóz), który w każdej chwili może wykorzystać, jako zastępczy; uwaga: niedopuszczalna jest sytuacja, w której uczniowie na jednej trasie, z powodu awarii autobusu, będą oczekiwać na autobus z innej trasy, tak długo, aż wykona on dowóz na swojej trasie i dopiero przyjedzie po oczekujących; niespełnienie powyższego warunku będzie skutkowało natychmiastowym zerwaniem umowy na dowóz w danym okręgu, w którym Wykonawca świadczy usługę, 5) realizując dowóz autobusy winny zatrzymywać się tylko w ustalonych (zgodnie z Regulaminem dowozu) miejscach zatrzymania, przy czym obowiązuje zakaz zatrzymywania autobusu: a) w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych, bądź od skrzyżowania, b) na drodze, gdzie obowiązują poziome znaki drogowe: P-2 – linia pojedyncza ciągła i P-4 – linia podwójna ciągła, uwaga: kierujący autobusem szkolnym jest obowiązany włączać światła awaryjne każdorazowo podczas wsiadania lub wysiadania uczniów; 6) Wykonawca ma obowiązek do wyposażenia kierowców w następujące dokumenty: a) wypis z zezwolenia (licencji) na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, b) godzinowy rozkład jazdy – harmonogram, 7) wszyscy przewożeni uczniowie obowiązkowo muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w autobusach, 8) ilość i rodzaj tras może ulec zmianie, wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego, w przypadku zaistnienia w okresie realizacji dowozu następujących okoliczności: a) zmiana sieci jednostek oświatowych, b) reorganizacja jednostek oświatowych, c) reorganizacja czasu zajęć lekcyjnych w jednostkach, d) zmiana liczby dowożonych uczniów; w przypadku zaistnienia zmian sporządza się nową (lub dodatkową – zadanie powtarzające, uzupełniające) umowę, z zachowaniem ustalonego w trybie przetargu kosztu 1 km dowozu; 9) Wykonawcę obowiązują zasady określone w Regulaminie dowozu uczniów do jed-nostek oświatowych w Gminie Busko – Zdrój (przyjęty Zarządzeniem Nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 23 maja 2017 r.), 10) Wykonawca we własnym zakresie współpracuje z zakładami odpowiedzialnymi za utrzymanie przejezdności dróg na trasach dowozu w sprawach przejezdności i bezpiecznego stanu dróg, po których prowadzą trasy dowozu (zwłaszcza w okresie zimowym), 11) wszelkie zmiany i utrudnienia wynikłe w trakcie realizacji zadania na trasach dowozu Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu, 12) Wykonawca zapewnia opiekę i bezpieczeństwo dowożonym uczniom, m.in. za pośrednictwem opiekunów dowozu, których ma obowiązek we własnym zakresie przeszkolić w tematyce ich obowiązków i odpowiedzialności, co powinno być udokumentowane, np. listami obecności na szkoleniu, które to dokumenty Wykonawca ma obowiązek przechowywać i okazywać na wezwanie Zamawiającego lub upoważnionych służb i instytucji, 13) Wykonawca, działając zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciw-działaniu zagrożeniom przestępczością ma tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 ze zm.), w przypadku zatrudniania osób do opieki nad dziećmi ma obowiązek sprawdzić, czy dane zatrudnianej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, 14) harmonogram dowozu uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2018/2019 stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, 15) w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa przewożonym uczniom Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia własnych, lub zlecania odpowiednim służbom i inspekcjom (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego), kontroli sposobu prowadzenia dowozu i spełniania przez Wykonawcę ustalonych warunków jego realizacji. 3.3. Wykonawca ma możliwość i obowiązek sprawdzenia długości tras wyszczególnionych w ust. 3.1 niniejszego SIWZ. Ewentualne uwagi czy zastrzeżenia Wykonawca może zgłaszać Zamawiającemu do czasu złożenia oferty przetargowej. Uwaga: roszczenia i wnioski dot. długości tras, które zostaną złożone po rozstrzygnięciu przetargu, nie będą uwzględniane. Uwagi związane z realizacją usługi: 1) Okres realizacji zamówienia może ulec zmianie, o ile na podstawie właściwych przepisów zostanie ustalony inny termin zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019. 2) Zamawiający wymaga, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w autobusach miejsca siedzące. 3) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia, aby pojazdy służące do przewozu osób były w pełni sprawne, spełniały wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadały aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową. 4) Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna z SIWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów dojazdu Wykonawcy do początkowego przystanku i odjazdu z ostatniego przystanku, kończącego trasę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: dla Zadanie I – 7 000,00 (siedem tysięcy) zł; dla Zadanie II – 5 000,00 (pięć tysięcy) zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2200).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach