Przetargi.pl
„Dowóz uczniów do i z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.”

Miasto i Gmina Piekoszów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Piekoszów
  ul. Częstochowska 66A
  26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291010599
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz uczniów do i z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia polega na świadczeniu w roku szkolnym 2022/2023 usług na rzecz Zamawiającego w zakresie dowozu do szkół (placówek oświatowych) i odwozu uczniów, które to usługi będą się odbywać według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SWZ – „Dowóz uczniów do i z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w okresie od 1 stycznia 2023 r. 23 czerwca 2023 r.”, polegający na świadczeniu usług przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach