Przetargi.pl
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górno

GMINA GÓRNO ogłasza przetarg

 • Adres: 26-008 Górno, Łysicka 13
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GÓRNO
  Łysicka 13
  26-008 Górno, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291010079
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górno 1.1. Zakres rzeczowy:Zakres opracowania projektowego obejmuje odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Górno, w gminie Górno, z podziałem na etapy:- etap I: Kanał grawitacyjny Si-D3 L = 67m, Kanał grawitacyjny D4-D5 L = 30m, 3 przyłącza kanalizacyjne,- etap Ia: przyłącza kanalizacyjne,- etap II: Kanał grawitacyjny Si-A2 L = 51m, Kanał grawitacyjny Si-B4 L = 135m, 4 przyłącza kanalizacyjne,- etap III: Kanał grawitacyjny Si-A5 L = 84m, Kanał grawitacyjny Si-A10 L = 103m, 3 przyłącza kanalizacyjne.Projekt odcinków kanalizacji obejmuje wykonanie obiektów budowlanych liniowych, tj. kanałów sanitarnych grawitacyjnych z przykanalikami kanalizacyjnymi do poszczególnych posesji /działek/.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją robót, w tym dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 3. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach