Przetargi.pl
Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowo – Osada w oparciu o zakupione bilety miesięczne szkolne, usługa transportu dla osób korzystających z OREW w Działdowie oraz usługa transportu dla osób korzystających z SOS-W w Mławie.

Gmina Iłowo-Osada ogłasza przetarg

 • Adres: 13-240 Iłowo-Osada, Wyzwolenia
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 23 654 14 60 , fax. 23 654 10 14
 • Data zamieszczenia: 2021-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iłowo-Osada
  Wyzwolenia 5
  13-240 Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 23 654 14 60, fax. 23 654 10 14
  REGON: 13037812000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://biuletyn.net/ilowo-osada/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowo – Osada w oparciu o zakupione bilety miesięczne szkolne, usługa transportu dla osób korzystających z OREW w Działdowie oraz usługa transportu dla osób korzystających z SOS-W w Mławie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest: „Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowo – Osada w oparciu o zakupione bilety miesięczne szkolne, usługa transportu dla osób korzystających z OREW w Działdowie oraz usługa transportu dla osób korzystających z SOS-W w Mławie.” Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia wg następującego porządku: Część 1. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Iłowo-Osada. Część 2. Transport dla dzieci korzystających z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 13-200 Działdowo ul. M.C. Skłodowskiej 20 oraz ewentualnie dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 2. Część 3. Transportu dla dzieci korzystających ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie 06-500 Mława, ul. Juliusza Słowackiego 16. Ocena ofert w zakresie poszczególnych części będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednej części nie powoduje automatycznego odrzucenia jego oferty w zakresie innej części. II. Części zamówienia: Część 1. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Iłowo-Osada. Zamówienie obejmuje dowóz/odwóz uczniów dojeżdżających z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowo – Osada w oparciu o zakupione bilety miesięczne szkolne. Bilety obejmować będą trasy dowozu i odwozu uczniów poprzez wskazane miejscowości oraz liczbę uczniów według Załączników nr 2, nr 3, nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ogólna liczba dowożonych i odwożonych uczniów w szkołach – 171 – liczba uczniów służy jedynie do przygotowania oferty i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Ustalając trasę usługi Wykonawca uwzględni każdorazowy odbiór i odwóz opiekuna tj. rozpoczęcie/zakończenie trasy z pod budynku placówki oświatowej. Uwaga: Zamawiający wymaga bezpłatnego przewozu opiekuna. Część 2. Transport dla dzieci korzystających z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 13-200 Działdowo ul. M.C. Skłodowskiej 20 oraz ewentualnie dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 2. Zamówienie obejmuje usługę transportu dla dzieci korzystających z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 13-200 Działdowo ul. M.C. Skłodowskiej 20 oraz ewentualnie dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 2. Usługa obejmuję trasę dowozu i odwozu osób. Liczba osób według Załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ogólna liczba dowożonych/odwożonych osób – 13. Liczba uczniów może ulec zmianie, służy do przygotowania oferty i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środek transportu do przewozu minimum 14 osób (wraz z opiekunem) spełniający wymagania do przewozu osób niepełnosprawnych (pasy bezpieczeństwa, przewóz osoby na wózku inwalidzkim, foteliki). Załącznik nr 8 „Usługa transportu - OREW Działdowo” ma na celu wskazanie miejsc odbioru/odwozu osób. Wykonawca we własnym zakresie ustali trasę wykonywanej usługi składając pisemną informację o jej przebiegu i godz. odbioru poszczególnych dzieci. Ustalając trasę usługi Wykonawca uwzględni każdorazowy odbiór i odwóz opiekuna tj. rozpoczęcie/zakończenie trasy z pod budynku Urzędu Gminy w Iłowie – Osadzie 13-240 Iłowo – Osada ul. Wyzwolenia 5. Uwaga: Zamawiający wymaga bezpłatnego przewozu opiekuna. Część 3. Transport dla dzieci korzystających ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie 06-500 Mława, ul. Juliusza Słowackiego 16. Zamówienie obejmuje usługę transportu dla dzieci korzystających ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie 06-500 Mława ul. Juliusza Słowackiego 16 . Usługa obejmuję trasę dowozu i odwozu osób. Liczba osób według Załącznika nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ogólna liczba dowożonych/odwożonych osób – 2. Liczba uczniów może ulec zmianie, służy do przygotowania oferty i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środek transportu do przewozu minimum 8 osób (wraz z opiekunem) spełniający wymagania do przewozu osób niepełnosprawnych (pasy bezpieczeństwa, przewóz osoby na wózku inwalidzkim, foteliki). Załącznik nr 10 „Usługa transportu – SOS-W Mława” ma na celu wskazanie miejsc odbioru/odwozu osób. Wykonawca we własnym zakresie ustali trasę wykonywanej usługi składając pisemną informację o jej przebiegu i godz. odbioru poszczególnych dzieci. Ustalając trasę usługi Wykonawca uwzględni każdorazowy odbiór i odwóz opiekuna tj. rozpoczęcie/zakończenie trasy z pod budynku Urzędu Gminy w Iłowie – Osadzie 13-240 Iłowo – Osada ul. Wyzwolenia 5 Uwaga: Zamawiający wymaga bezpłatnego przewozu opiekuna. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w zakresie usługi transportu do SOS-W w Mławie w przypadku, gdy ogólna liczba dowożonych/ odwożonych osób zmniejszy się do zera. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie usługi transportu do SOS-W w Mławie Zamawiający nie wypłaca wynagrodzenia od dnia następującego po odstąpieniu. W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących transportu drogowego lub zbiorowego powodujących niecelowość kontynuacji zawartej umowy (w szczególności w zakresie systemu transportowego) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia: przejazdy dzieci i młodzieży szkolnej należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidzianej organizacją roku szkolnego: 1. W przypadku dowozu /odwozu uczniów dojeżdżających z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych na terenie Gminy Iłowo-Osada w terminach: - od 1 stycznia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. oraz od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 2. W przypadku usługi transportu dla dzieci korzystających z OREW w Działdowie w terminach: - od 1 stycznia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. oraz od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 3. W przypadku usługi transportu dla dzieci korzystających z SOS-W w Mławie w terminach: - od 1 stycznia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. oraz od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Uczniów należy dowieźć na zajęcia co najmniej 10 minut przed ich rozpoczęciem lecz nie wcześniej niż 25 minut przed ich rozpoczęciem. Szczegółowe określenie godzin dowozu i odwozu zostanie ustalone w formie załącznika do podpisanej umowy. Powyższe godziny mogą ulec zmianie. Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach. Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniające wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Wykonawca dla przewozu dzieci do OREW w Działdowie / Przedszkole Miejskie w Działdowie oraz do SOS-W w Mławie zapewni środek transportu spełniający wymagania dla przewozu osób niepełnosprawnych (np. pasy bezpieczeństwa, przewóz osób na wózkach inwalidzkich, foteliki). Zamawiający zastrzega sobie w porozumieniu i uzgodnieniu z Wykonawcą prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania ze względu na okoliczności podyktowane potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić takie zmiany chyba, że wykaże uzasadnione przyczyny braku uzgodnienia. Zmiany, o których mowa wyżej wchodzą w życie w terminie uzgodnionym przez obydwie strony, po uzyskaniu przez Wykonawcę zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (o ile zmiana zezwolenia będzie niezbędna). Zmiany te nie będą w znaczny sposób wpływać na zakres świadczeń i zobowiązań Wykonawcy. Termin płatności 14 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że przewóz/dowóz uczniów do placówek oświatowych za biletem szkolnym miesięcznym może odbywać się na zasadach linii komunikacji regularnej, ogólnodostępnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach