Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.

Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie ogłasza przetarg

 • Adres: 26640 Skaryszew, Ul. Słowackiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 103 089 , fax. 486 103 089
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie
  Ul. Słowackiego 6
  26640 Skaryszew, woj. mazowieckie
  tel. 486 103 089, fax. 486 103 089
  REGON: 14663177600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skaryszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika: Dowóz i odwóz 163 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie z miejscowości Wincentów - 16, Podolszyny- 31, Magierów -18, Gębarzów – 2, Huta Skaryszewska -4, Gaj 24, Kobylany -34, Budki Skaryszewskie -5, Wymysłów-17,Wólka Twarogowa 4, Odechów -2, Modrzejowice -2,Maków-1, Chomentów Puszcz-1, Kazimierówka -2 Dowóz i odwóz 71 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie z miejscowości: Odechowiec – 31, Kobylany – 3, Miasteczko – 17, Odechów-5, Grabina-6, Niwa Odechowska -3, Wólka Twarogowa -3, Huta Skaryszewska -1, Edwardów 1, Skaryszew, 1. Dowóz i odwóz 22 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie Filia w Wólce Twarogowej z miejscowości: Huta Skaryszewska -12, Niwa Odechowska – 7, Skaryszew- 3 Dowóz i odwóz 30 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chomentowie Puszcz z miejscowości -Wilczna 21, Chomentów Szczygieł-9 Dowóz i odwóz 86 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie z miejscowości: Bogusławice -24 , Kazimierówka -17,Maków ul. Średnia -35, Maków ul. Bogusławska -4, Maków ul.Zabrodzie-4 Dowóz i odwóz 63 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym z miejscowości- Bujak- 23, Anielin-11, Huta Skaryszewska - 7, Zalesie-11, Tomaszów – 13. Dowóz i odwóz 91 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. St. Wyszyńskiego w Makowcu z miejscowości: Radom – 15, Skaryszew – 6, Nowy Maków -25, Maków – 24, Bogusławice -5, Kazimierówka - 3, Sołtyków – 12, Trablice – 1, (40 uczniów klas gimnazjalnych do 21.06.2019r. z miejscowości: Maków Nowy-1, Sołtyków-12, Skaryszew-4, Radom-3, Bogusławice -4, Kazimierówka – 3, Maków-12 Trablice -1) Dowóz i odwóz- 71 uczniów do Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Skaryszewie z miejscowości: Odechów - 7 ,Odechowiec - 2, Kobylany - 3, Chomentów Puszcz-4, Chomentów Socha-2, Chomentów Szczygieł-5, Wilczna - 1, Podolszyny - 2, Magierów-3, Wólka Twarogowa -3, Gaj - 3, Huta Skaryszewska -4, Dzierzkówek Stary - 3, Tomaszów - 2, Anielin – 1, Bujak – 1, Zalesie - 6, Modrzejowice –1,Podsuliszka – 2, Kłonowiec Kurek –1, Kłonowiec Koracz - 3, Gębarzów – 1, Wincentów – 3, Wymysłów- 1. Budki Skaryszewskie -2, Edwardów-1, Grabina-2, Antoniów-1. do dnia 21.VI.2019r. Dowóz i odwóz- 33 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach z miejscowości Podsuliszka – 25, Modrzejowice PGR – 5, Antoniów – 3. Dowóz i odwóz – 6 dzieci do Samorządowego Przedszkola im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie Huta Skaryszewska – 2, Wincentów- 2, Gaj -1, Kobylany-1 Ilość dowożonych i odwożonych uczniów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca dostarczy aktualną licencje do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2200 z późn. zm.) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać każdy Wykonawca oddzielnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach