Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DPS W WIERZBICY W 2019R.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 26680 Wierzbica, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 182 059 , fax. 486 182 059
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Sienkiewicza 37
  26680 Wierzbica, woj. mazowieckie
  tel. 486 182 059, fax. 486 182 059
  REGON: 31041000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpswierzbica.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DPS W WIERZBICY W 2019R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego grzewczego, otrzymywanego z produktów przeróbki ropy naftowej w ilości 100 000 litrów do dwóch kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy: jedna na ul. Sienkiewicza 37, druga – Partyzantów 3. 2. Wymagane parametry oleju opałowego, zgodnie z parametrami określonymi wg normy PN-C-99024 gatunek L-1 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane oleje opałowe (Dz.U. z 2016r., poz. 2008): - Gęstość w temperaturze 15st. C – max 860 kg/m3; - Temperatura zapłonu min. 56 st.C; - Wartość opałowa min 42,6 MJ/kg; - Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st.C max. 6 mm2/s; - Temperatura płynięcia max – 20 st. C; - Pozostałość po koksowaniu – 10% pozostałości destylacyjnej max.0,3%(m/m); - Zawartość siarki max 0,1% (m/m); - Zawartość wody max 200 mg/kg; - Zawartość zanieczyszczeń stałych max 24 mg/kg; - Pozostałość po spopielaniu max 0,01 % (m/m) - Zawartość znacznika SY 124 6-9 mg/l; - Zawartość barwnika S Red 19 min. 6,3 mg/l; - Skład frakcyjny: do temperatury 250 st. C destyluje max 65% (V/V) do temperatury 350 st. C destyluje min. 85% (V/V) 3. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Do rozładunku oleju opałowego niezbędna jest pompa przy autocysternie. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości oleju wystawione przez producenta. Realizacja przedmiotu zamówienia w odniesieniu do oleju opałowego odbywać się będzie do dwóch kotłowni olejowych Domu Pomocy Społecznej: ul. Sienkiewicza 37 i Partyzantów 3 w Wierzbicy, odległych od siebie około 1 km, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy w okresach i ilościach wynikających z zamówień składanych przez Zamawiającego na piśmie. Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia. 4. Zamówienie mniejszej ilości oleju opałowego nie skutkuje żadnymi roszczeniami ze strony Wykonawcy. Przysługuje mu tylko zapłata za faktycznie dostarczoną ilość. 5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium obejmuje okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Dom Pomocy Społecznej 15 1050 1793 1000 0090 3162 6956, z dopiskiem: wadium, Dostawa oleju opałowego dla DPS w Wierzbicy w 2019r. Kwotą, o której mowa w pkt1. musi być uznany rachunek Zamawiającego do terminu składania ofert określonego w SIWZ. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został załączony do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, tj. olejem opałowym,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty, oświadczenia, pełnomocnictwa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach