Przetargi.pl
„Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminny Dobiegniew w roku szkolnym 2019/2020”

Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-520 Dobiegniew, Gdańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957611190 , fax. 957611190
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie
  Gdańska 8
  66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie
  tel. 957611190, fax. 957611190
  REGON: 383286904
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobiegniew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminny Dobiegniew w roku szkolnym 2019/2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół/jednostek oświatowych Gminy Dobiegniew na podstawie biletów miesięcznych szkolnych, na trasach określonych w załączniku Nr 1 we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 począwszy od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia. Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień/2019 – czerwiec/2020 zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualne na dzień składania ofert zezwolenia na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 2200 z późn. zm.) Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożenia Wykonawcy aktualnego dokumentu/licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach