Przetargi.pl
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół podstawowych na terenie Gminy Świebodzin w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, Rynkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 750 916 , fax. 684 750 916
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świebodzin
  Rynkowa 2
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 684 750 916, fax. 684 750 916
  REGON: 97077053400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiebodzin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół podstawowych na terenie Gminy Świebodzin w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół podstawowych na terenie Gminy Świebodzin w roku szkolnym 2019/2020. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług transportowych – przewozy szkolne, na podstawie miesięcznych biletów uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świebodzin. 1.2. Uczniowie mają być przewożeni (dowozy i odwozy) w dni nauki szkolnej do niżej wymienionych szkół podstawowych: a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świebodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 11, b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świebodzinie, ul. Park Chopina 1, c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Świebodzinie, ul. Łużycka 33, d) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świebodzinie, Os. Łużyckie 28, e) Szkoła Podstawowa Nr 7 w Świebodzinie, ul. Zachodnia 74a, f) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie, ul. Żaków 1, g) Szkoła Podstawowa w Gościkowie, Gościkowo 9, z miejscowości wskazanych w załączniku nr 10 do SIWZ. 1.3. Liczba uczniów przewożonych na odległość: a) 0-9 km – 518. b) 10-19 km – 90. c) 20-27 km – 1. 1.4. Zamawiający dopuszcza realizację usług przewozowych na utworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Wykonawcę liniach otwartych, z pierwszeństwem przejazdu uczniów z biletem miesięcznym. W przypadku realizacji usługi przewozów szkolnych w ramach przewozów regularnych, Wykonawca umożliwi przejazdy uczniom na podstawie wydanych biletów miesięcznych w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu uczniów do domu. 1.5. Liczba uczniów wraz z opiekunami delegowanymi ze szkół oraz godziny przewozów wynikać będą z aktualnych planów lekcji w poszczególnych szkołach. 1.6. Zamawiający dostarczy Wykonawcy: a) przed rozpoczęciem I semestru, jednak nie później niż do 26 sierpnia 2019 r., b) przed rozpoczęciem II semestru, jednak nie później niż do 20 stycznia 2020 r., aktualny wykaz uczniów dowożonych oraz uzgodni godziny dowozów i odwozów w poszczególnych szkołach, w celu ekonomicznego ustalenia tras przewozowych – przewozy łączone do szkół podstawowych. 1.7. Godziny przywozu i powrotu uczniów są zależne od planu lekcji i zostaną uzgodnione między dyrektorem szkoły a Wykonawcą. W przypadku zmiany planu lekcji w trakcie roku szkolnego dyrektorzy szkół informować będą, z 7 dniowym wyprzedzeniem, Wykonawcę o zaistniałych zmianach. 1.8. Orientacyjna ilość uczniów wynosi 609 w trakcie realizacji zamówienia. Ilość dowożonych uczniów może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 1.9. Dowozy i odwozy uczniów będą odbywać się środkami transportu dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich, oznakowanymi właściwie do ich charakteru (zawierające min. nazwę Zamawiającego z herbem oraz kolorowy obrazek z dziećmi) oraz spełniającymi europejską normę emisji spalin minimum EURO 3. 1.10. Wykonawca wyposaży środki transportu w system pozycjonowania pojazdów, umożliwiający udostępnienie bezpłatnie aktualnej informacji o pozycji pojazdu, ogólnodostępnej przez serwis internetowy lub aplikację na urządzenia stacjonarne i mobilne, najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 1.11. W sytuacjach awaryjnych wyznaczonego na zadanie pojazdu, Wykonawca podstawi w czasie nie dłuższym niż do 60 minut od zaistnienia awarii, pojazd zastępczy dopuszczony do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich, oznakowany właściwie do jego charakteru, tj. „R” (kurs rezerwowy) oraz spełniający europejską normę emisji spalin minimum EURO 2. 1.12. Zamawiający dopuszcza max. 30% kursów rezerwowych w całym okresie wykonywania zamówienia. 1.13. Wykonawca zapewnia bezpłatny przejazd opiekunom na podstawie wystawionych przez Wykonawcę kart przejazdów według wykazu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603 (PKO BP) z oznaczeniem: „Wadium: Dowozy uczniów do szkół”. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium w: - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. Dokument wadium powinien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty, z oznaczeniem: „Wadium: Dowozy uczniów do szkół”. 8. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli oryginał dokumentu wadium zostanie złożony wraz z ofertą (w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty) przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, obejmować czas związania Wykonawcy ofertą i winny zawierać, w szczególności następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są uprawnieni do wykonywania krajowego transportu drogowego osób na podstawie wydanej licencji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt 1 ROZDZIAŁU XI. SIWZ. 3) Pisemne zobowiązanie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, o którym mowa pkt 2.1 ROZDZIAŁU XII. SIWZ. 4) Dokument wadium w przypadku wniesienia w formie, o której mowa w pkt 7 ROZDZIAŁU XVI. SIWZ. 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach