Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Gminy Dywity, Olsztyna oraz Łupstychu w okresie od 02.01.2023r. do 30.06.2024 r

Gmina Dywity ogłasza przetarg

 • Adres: 11-001 Dywity, Olsztyńska, 32
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dywity
  Olsztyńska, 32
  11-001 Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510742971
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ugdywity.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Gminy Dywity, Olsztyna oraz Łupstychu w okresie od 02.01.2023r. do 30.06.2024 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity dwoma pojazdami do placówek oświatowych na terenie Gminy Dywity, Olsztyna oraz Łupstychu w okresie od 02.01.2023 r. do 30.06.2024. r.Szczegółowy zakres objęty niniejszym postępowaniem został określony w załączonym do SWZ opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku - Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: 27 8857 0002 3001 0006 3890 0003, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, z dopiskiem „Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Gminy Dywity, Olsztyna oraz Łupstychu w okresie od 02.01.2023 r. do 30.06.2024r.”UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, tj. muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.6. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Gminy Dywity, Olsztyna oraz Łupstychu w okresie od 02.01.2023 r. do 30.06.2024 r.” Oznaczenie sprawy: ZP.271.19.2022.7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa-niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp., Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważną licencję (zezwolenie) do wykonywania na terenie Polski transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 180 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.).Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.2. Zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli:1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w sposób należyty wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie uczniów i dzieci niepełnosprawnych. Wykonana usługa powinna dotyczyć transportu przynajmniej 10 uczniów lub dzieci do szkół lub przedszkoli;2) Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi środkami transportu, tj. dwoma (2) pojazdami typu autobus -rok produkcji nie wcześniej niż 2016- przystosowanymi do bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Pojazdy winny być wyposażone w:• liczbę miejsc siedzących minimum 14 w każdym pojeździe,• min. 2 miejsca dla dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim,• siedzenia z pasami bezpieczeństwa,• windę lub podnośnik, a także w system zabezpieczający wózek inwalidzki przed przemieszczaniem się po pojeździe w czasie jazdy,• sprawną klimatyzację, ogrzewanie, nawiewy powietrza i oświetlenie,• dwie kamery; jedna kamera monitorująca tor jazdy, druga kamera monitorująca wnętrze pojazdu. Dysk umożliwiający zapis nagrań na minimum 14 dni,• wszystkie pojazdy muszą posiadać widoczne oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem: przejazd dla osób niepełnosprawnych – zg2dne z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 988 z późn. zm.),• każdy środek transportu musi posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC, NNW.3) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe skierowanymi do realizacji zamówienia tj.:a) minimum 2 osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz posiadający co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu autobusami
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach