Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023

MIASTO KOBYŁKA ogłasza przetarg

 • Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO KOBYŁKA
  ul. Wołomińska 1
  05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie
  REGON: 013269663
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kobylka.pl/index.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia w części I obejmuje dowóz wraz z opieką podczas transportu 2 uczniów, uczęszczających do placówek w Kobyłce: do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w roku szkolnym 2022/2023.Przedmiot zamówienia w części II obejmuje dowóz wraz z opieką podczas transportu 27 uczniów w roku szkolnym 2022/2023, w tym:1) 8 uczniów uczęszczających do szkół w Wołominie,2) 9 uczniów uczęszczających do szkoły w Ostrówku,3) 5 uczniów uczęszczających do szkoły w Radzyminie,4) 5 uczniów uczęszczających do szkół w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium:1) CZĘŚĆ I: w wysokości 1 000, 00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);2) CZEŚĆ II: w wysokości 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale XIV SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: CZĘŚĆ I*:1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o transporcie drogowym lub analogiczny ważny dokument wydany na podstawie przepisów wcześniejszych lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach;2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 1 (jednym) samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym zapewniającym możliwość transportu osób na wózkach, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2012 r.;3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami (pełnoletnimi) uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zwłaszcza posiadające udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i co najmniej 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi) w liczbie umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia, tj. jeden opiekun na jeden pojazd.CZĘŚĆ II:1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o transporcie drogowym lub analogiczny ważny dokument wydany na podstawie przepisów wcześniejszych lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach;2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 5 (pięcioma) samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym minimum 1 samochodem zapewniającym możliwość transportu osób na wózkach, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2012 r.;3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami (pełnoletnimi) uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zwłaszcza posiadające udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i co najmniej 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi) w liczbie umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia tj. jeden opiekun na jeden pojazd.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach