Przetargi.pl
Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Warlubie transportem publicznym poprzez sukcesywny zakup imiennych biletów miesięcznych w okresie 01.09.2019 r. - 30.06.2020 r.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-160 Warlubie, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 33 26 013 , fax. 52 33 26 013
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu
  ul. Dworcowa 15
  86-160 Warlubie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 26 013, fax. 52 33 26 013
  REGON: 11138930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sapowarlubie.bipstrona.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Warlubie transportem publicznym poprzez sukcesywny zakup imiennych biletów miesięcznych w okresie 01.09.2019 r. - 30.06.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie publicznego transportu drogowego – sukcesywny zakup imiennych biletów miesięcznych dla dzieci 5-letnich w oddziałach przedszkolnych niespełniających rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci 5- i 6-letnich, spełniających roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego, uczniów szkół podstawowych oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, dojeżdżających do szkół w Gminie Warlubie oraz opiekunów dowozu, w okresie 01.09.2019 r. – 30.06.2020 r. w dni nauki szkolnej, do poszczególnych placówek oświatowych z terenu Gminy Warlubie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przetargowego w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku poniżej wymienionych formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Bank Spółdzielczy w Nowem O/Warlubie nr konta: 21 8173 0005 2002 0000 0677 0006. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, wskazanym w punkcie 4. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 7. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć w tytule przelewu wyraźny napis: „WADIUM – Przetarg na zakup biletów miesięcznych”. 8. Wadium w formach, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 – 5 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie określonym w p. 2, razem z ofertami. 9. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, z treści dokumentów jednoznacznie musi wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego (pełnomocnictwo notarialne) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np.: opatrzony imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści dokumentów winno wynikać również bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w ustawie. 10. Zwrot wadium lub jego zatrzymanie nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy zostaną uznane za odrzucone.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, w ramach linii regularnych, do miejscowości określonych w dziale III ust. 3 SIWZ i licencję na wykonywanie transportu drogowego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu; b) nie podlegają wykluczeniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, w ramach linii regularnych, do miejscowości określonych w dziale III ust. 3 i licencję na wykonywanie transportu drogowego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.); - załącznik nr 10 do formularza ofertowego; 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej firmy, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (nie OC autobusów lub pojazdów równoważnych), związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł - załącznik nr 9 do formularza ofertowego; 3) zdolności technicznej lub zawodowej: a) w zakresie zdolności technicznej Wykonawca winien dysponować sprzętem i środkami transportu wymienionymi poniżej: co najmniej 4 autobusy lub pojazdy równoważne, które będą dopuszczone do ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami lub pojazdami równoważnymi oznaczonymi odpowiednimi tablicami, zgodnie z art. 57 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.); b) doświadczenie zawodowe wykonawcy: Zamawiający wymaga doświadczenia w postaci zakończonego wykonania co najmniej dwóch usług w okresie ostatnich trzech lat, odpowiadających swoim rodzajem (świadczenie usług w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym) i wartością brutto minimum 200 000,00 zł każda z usług, stanowiących przedmiot zamówienia, czyli zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego transportem publicznym; c) kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: co najmniej osoby posiadające uprawnienia do kierowania autobusami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.). 4) w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie (konsorcjum) warunki z ppkt. 1.3. mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w cz. V pkt 1.3. 5) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6) Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §5 pkt. 1-9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 7) W przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w cz. VI pkt. 8.1.1., 8.2., 9 i 11 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczania lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 8) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w VI pkt. 8.1.1., 8.2., 9 i 11 SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w cz. VI pkt. 8.1.1., 8.2., 9 i 11 SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składając Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), zobowiązany jest wypełnić cz. II pkt.6. 1) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 12 do formularza ofertowego. 2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z cz. V pkt 1 SIWZ. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w cz. VI pkt. 1 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu. 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy. 2) Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.); b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 3) Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy, stosowanym odpowiednio. 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy lub cz. V pkt. 7.2. może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie powyższego pkt. 8. 10. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 11. Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 12. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom dokumentów wymienionych w pkt. 4.6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach