Przetargi.pl
dowóz dzieci i młodzieży

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach ogłasza przetarg

 • Adres: 28-440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3526005 w. 28 , fax. 041 3526005 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach
  ul. Skalbmierska 5 5
  28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3526005 w. 28, fax. 041 3526005 w. 29
  REGON: 29063269500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dowóz dzieci i młodzieży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola na terenie gminy Działoszyce w roku szkolnym 2010/2011. Łączna dzienna długość trasy wynosi: 4 razy w tygodniu 172 km, 1 raz w tygodniu 126 km. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzialoszyce.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach