Przetargi.pl
Odnowienie elewacji budynku Ratusza (zlokalizowanego przy ul. Rynek w Staszowie, nr ewid. działki 1706)

Gmina Staszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8642014 , fax. 015 8643261
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Staszów
  ul. Opatowska 31 31
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8642014, fax. 015 8643261
  REGON: 83040974900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowienie elewacji budynku Ratusza (zlokalizowanego przy ul. Rynek w Staszowie, nr ewid. działki 1706)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiotowe zamówienie składa się wykonanie odnowienia elewacji budynku Ratusza, zlokalizowanego przy ul. Rynek w Staszowie, nr ewid. działki 1706, obejmującego m. in.: - zdemontowanie starego orynnowania, - odbicie, uzupełnienie uszkodzonych zewnętrznych tynków, - oczyszczenie ścian ze starych podkładów i farb, - uzupełnienie ewentualnych ubytków w murach (np. powstałych po otworach rynien), - uzupełnienie tynków zewnętrznych, - zagruntowanie podłoży preparatami, - malowanie tynków gładkich, zewnętrznych farbą silikatową, - usunięcie starej farby ze stolarki okiennej i nałożenie nowej, - zamontowanie nowego orynnowania (z blachy miedzianej), - uszczelnienie okuć przykominowych, oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłową realizację zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 10 SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 3 lat od daty ich odbioru końcowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.staszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach