Przetargi.pl
Pełnienie funkcji asystenta koordynatora w projekcie pn. Moja szkoła-moja szansa realizowanym przez Gminę Gowarczów w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Urząd Gminy Gowarczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-225 Gowarczów, pl. XX-lecia 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 048 6724037, 6724022 , fax. 048 6724744, 6724037 w. 24
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Gowarczów
  pl. XX-lecia 1 1
  26-225 Gowarczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 048 6724037, 6724022, fax. 048 6724744, 6724037 w. 24
  REGON: 00053472400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gowarczow.asi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji asystenta koordynatora w projekcie pn. Moja szkoła-moja szansa realizowanym przez Gminę Gowarczów w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn .Moja szkoła - moja szansa do zadań którego należeć będzie: opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu, rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych projektu, współpraca z koordynatorem, sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z wytycznymi POKL, sporządzanie ankiet, raportów związanych z projektem, ewidencjonowanie wydatków, uczestnictwo w zakupach związanych z projektem, kontakt i korespondencja ze ŚBRR POKL.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gowarczow.asi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach