Przetargi.pl
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy nowych opon.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6160209 , fax. 042 6160751
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
  ul. Tokarzewskiego 2 2
  91-842 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6160209, fax. 042 6160751
  REGON: 47079708100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy nowych opon.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nowych opon (nieregenerowanych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadają nie zbędną wiedze i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw opon nowych. Zamawiający stawia warunek, że każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie musi mieć wykonane w ciągu ostatnich trzech lat (2007-2009), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwie dostawy opon nowych na kwotę min. 250 000 zł netto każda. Na potwierdzenie należytego wykonania wykazanych dostaw należy załączyć dokumenty od poprzednich zleceniodawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, wg załączonego do specyfikacji wzoru (zał. nr 1) wraz z opisem technicznym oferowanego przedmiotu zamówienia i warunkami gwarancji, z którego wynikać będzie zgodność z wymaganiami zamawiającego. 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 i 24 prawa zamówień publicznych, wg załączonego do Specyfikacji załącznika nr 2. 3. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Wypełnione i podpisane przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo dla wykonawcy wiodącego (lidera). 7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dwie dostawy opon nowych na kwotę min. 250 000 zł netto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie, wg załączonego do Specyfikacji wzoru nr 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpolodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach