Przetargi.pl
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nowych opon

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6160209 , fax. 042 6160751
 • Data zamieszczenia: 2015-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
  ul. Tokarzewskiego 2 2
  91-842 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6160209, fax. 042 6160751
  REGON: 47079708100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nowych opon
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nowych opon. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na następujące części (zadania): Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nowych opon przemysłowych do maszyn. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nowych opon do samochodów ciężarowych i osobowych. Okres trwania umowy: Zadanie nr 1 - od dnia 30.05.2015 r. do 29.05.2016 r. lub do wykorzystania maksymalnej wartości umowy, Zadanie nr 2 - od dnia 18.04.2015 r. do 17.04.2016 r. lub do wykorzystania maksymalnej wartości umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta składana przez wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy), Zadanie nr 2 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy). W przypadku, gdy jeden wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedno zadanie, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej sumy wadium ustalonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na które składana jest oferta

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpolodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach