Przetargi.pl
Dostosowanie pomieszczeń w budynkach SP w Wilkowie oraz SP w Przedmościu w ramach projektu „Dostępna szkoła” – zadanie pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – nr 2

Gmina Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, Piaskowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 836 55 55
 • Data zamieszczenia: 2022-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głogów
  Piaskowa 1
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 76 836 55 55
  REGON: 390647311
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie pomieszczeń w budynkach SP w Wilkowie oraz SP w Przedmościu w ramach projektu „Dostępna szkoła” – zadanie pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – nr 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie/modernizacja pomieszczeń w budynkach Szkoły Podstawowej w Wilkowie oraz Szkoły Podstawowej w Przedmościu w ramach projektu „Dostępna szkoła” – zadanie pn.: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu.”2. Lokalizacja inwestycji: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wilkowie, ul. Głogowska 5A, gmina Głogów, województwo dolnośląskie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu, ul. Szkolna 3, gmina Głogów, województwo dolnośląskie.3. Przedmiot zamówienie obejmuje:1) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wilkowie:- roboty budowlane, modernizacja – toaleta chłopięca/ WC dla osób niepełnosprawnych,w tym min.: wyburzenie istniejących ścian działowych i okładzin ściennych i posadzkowych, demontaż istniejącej stolarkidrzwiowej i naświetla oraz montaż nowych drzwi z adaptacją ościeża otworowego - węgarków (bez ingerencji w konstrukcjębudynku), demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych, zamurowanie otworu po demontażu naświetli,wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych, wykonanie okładzin ściennych (tynki i okładziny wewnętrzneoraz malowanie), sufitów podwieszanych z płytg—k, wykonanie posadzek, instalacji/montażu armatury sanitarnej i wyposażenia elektrycznego (instalacje wod.-kan., c.o.wentylacji, elektryczna itp.) wraz z dostosowaniem do istniejących instalacji, montaż urządzenia systemu przyzywowego(alarmowo – sygnalizacyjnego),- roboty budowlane – korytarz parter i I piętro, wprowadzeniu cokołu kontrastowego na ścianie poprzez malowanie(kontrastowanie kolorystyczne ścian przy zachowaniu istniejącej posadzki),- roboty budowlane – hall parter: – wprowadzeniu cokołu kontrastowego na ścianie poprzez malowanie (kontrastowaniekolorystyczne ścian przy zachowaniu istniejącej posadzki),- roboty budowlane - sala matematyczna i klasa 1 (parter) - wprowadzeniu cokołu kontrastowego na ścianie poprzezmalowanie (kontrastowanie kolorystyczne ścian przy zachowaniu istniejącej posadzki, obniżenie punktów elektrycznych –osprzętu (oświetlenia, gniazd wtykowych) wraz z adaptacją instalacji elektrycznej,2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu:- roboty budowlane - klatka schodowa, w tym min.: – uzupełnienie pochwytu „balustrady” na ścianie biegu górnego klatkischodowej, uzupełnieniu balustrady w przestrzeni pomiędzy słupem a dolnym biegiem schodowym, zabezpieczenie strefyprzestrzeni pod schodami (zabudowa kratą ażurową stalową), oznakowanie biegów schodowych (pierwszy i ostatnie stopieńschodów),- roboty budowlane – WC dla osób niepełnosprawnych, w tym min.: – wyburzenie istniejących ścian działowych i okładzinściennych i posadzkowych, demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i montaż nowych drzwi, demontaż instalacji i urządzeńsanitarnych oraz elektrycznych, wymurowanie nowych ścian działowych, wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych ielektrycznych, wykonanie okładzin ściennych (tynki i okładziny wewnętrzne oraz malowanie), sufitów podwieszanych z płytg—k, wykonanie posadzek i uzupełnienie posadzek z wykładzin homogenicznych, instalacja/montaż armatury sanitarnej iwyposażenia elektrycznego (instalacje wod.-kan., elektryczna itp.) wraz z dostosowaniem istniejących instalacji, montażurządzenia systemu przyzywowego (alarmowo – sygnalizacyjnego),-roboty budowlane – kuchnia/stołówka, w tym min: – dostosowanie wysokości otworu okiennego do wymagań modelu MDS, wymiana stolarki okiennej – okna gilotynowego wraz z montażem blatu podawczego,- roboty budowlane– korytarz I piętro, w tym min.: – wymiana wykładziny PCV wraz przygotowaniem podłoża, ułożenienowej posadzki z wykładziny homogenicznej z wprowadzeniem cokołu,- roboty budowlane– hall I piętro: wprowadzeniu cokołu kontrastowego na ścianie poprzez malowanie,- roboty budowlane– korytarz z hallu I piętro:– wprowadzeniu cokołu kontrastowego na ścianie poprzez malowanie,- roboty budowlane– sala 304 i 305: – wprowadzeniu cokołu kontrastowego na ścianie poprzez malowanie,- roboty budowlane– sala 214 i 107:– obniżenie punktów elektrycznych – osprzętu (oświetlenia, gniazd wtykowych) wraz zadaptacją instalacji elektrycznej,- roboty budowlane– sala 214 i 107:– obniżenie punktów elektrycznych – osprzętu (oświetlenia, gniazd wtykowych) wraz zadaptacją instalacji elektrycznej,- roboty budowlane– hall parter: – wprowadzeniu cokołu kontrastowego na ścianie poprzez malowanie.4. Na podstawie ustawy Prawo budowlane zakres realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia nie wymaga uzyskaniapozwolenia na budowę oraz zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego wGłogowie.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 (Dokumentacja techniczna) do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach