Przetargi.pl
„Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Krotoszyce do szkół podstawowych w roku 2022-2023”- DRUGIE POSTEPOWANIE

GMINA KROTOSZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 59-223 Krotoszyce, ul. Piastowska 46
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KROTOSZYCE
  ul. Piastowska 46
  59-223 Krotoszyce, woj. dolnośląskie
  REGON: 390647469
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krotoszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Krotoszyce do szkół podstawowych w roku 2022-2023”- DRUGIE POSTEPOWANIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krotoszyce do szkół podstawowych, Sali gimnastycznej w okresie zimowym oraz dowóz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ, który opisuje trasy i planowane godziny przywozu i odwozu dzieci (uczniów). 3. Ilość dni nauki szkolnej w roku szkolnym – 105 dni (w przypadkach nadzwyczajnych [np. strajki, klęski żywiołowe, nauka zdalna] jak również w przypadku ograniczeń epidemicznych spowodowanych m.in. wirusem SARS-CoV-2 dowóz nie odbywa się lub będzie stosownie zmodyfikowany/organiczny)Wymagany termin gwarancji: nie dotyczy , Wymagany termin rękojmi: nie dotyczy .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunku:Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2140). Powyższy warunek dotyczy każdego zadania zamówienia.Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, polegające na przewozie dzieci/uczniów lub usługą przewozu pasażerów w publicznym transporcie zbiorowym o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł (brutto)Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pełnosprawnymi pojazdami w ramach, które umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekunów, tj.:• wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował, podczas wykonywania zamówienia co najmniej 1 pojazdem, zdolnym do przewożenia każdorazowo co najmniej 50 osób na siedząco (to jest pojazdem posiadającym co najmniej 50 miejsc siedzących - pojazd taki będzie dalej i w Umowie dla zadania nr 1 zwany „ Autobus”.• Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował, podczas wykonywania zamówienia, 2 pojazdami, zdolnym do przewożenia każdorazowo co najmniej 20 osób na siedząco + miejsce na wózek inwalidzki (to jest pojazdem posiadającym co najmniej 20 miejsc siedzących).- pojazd taki będzie w Umowie zwany „Bus”.3. Wykonawca musi dysponować kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D lub D1 i ważnymi badaniami lekarskimi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2140), w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów przeznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zadania.4. Opiekunowie do przejazdu będą od Zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach