Przetargi.pl
Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach

Urząd Gminy Klucze ogłasza przetarg

 • Adres: 32-310 Klucze, ul. Partyzantów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 326 428 508 , fax. 326 428 052
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Klucze
  ul. Partyzantów 1
  32-310 Klucze, woj. małopolskie
  tel. 326 428 508, fax. 326 428 052
  REGON: 53776300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-klucze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach.” Zakres robót obejmuje: − Wykonanie przebudowy sanitariatów, − Wykonanie bezpośredniego wyjścia na zewnątrz z wydzielonej części korytarza wraz z zabudową wiatrołapu, − Wykonanie ścinek działowych przy klatce schodowej, − Wykonanie dodatkowych otworów drzwiowych do pomieszczeń świetlic, − Budowa ścianki działowej w korytarzu na parterze., − Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, − Roboty wykończeniowe sufitów, ścian i posadzek. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót, projekcie budowlanym, będącymi załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowiącymi jej integralną część stanowiącymi Załącznik nr 5 i nr 6. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu, w którym ma być realizowana inwestycja, w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie „SIWZ”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Pełnomocnictwo. - pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu wykonawcy, uwzględniające szczegółowy zakres umocowania i okres obowiązywania, wskazujące że osoba posiada uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy - (jeżeli zostało udzielone). Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do wykonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy, zatem jego zakres i okres obowiązywania powinny być wyraźnie i precyzyjnie określone w dokumencie pełnomocnictwa, -pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę –pełnomocnika (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, b) Zobowiązanie innego podmiotu, na którym polega Wykonawca (jeżeli zaistniał taka sytuacja). c) Kosztorys ofertowy jednostkowy z zestawieniem robocizny, sprzętu i materiałów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach