Przetargi.pl
Dostosowanie do wymagań p.poż. wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr25

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-855 Warszawa, Grzybowska 35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
  Grzybowska 35
  00-855 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000801088
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie do wymagań p.poż. wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr25
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pod nazwą: „Dostosowanie do wymagań p.poż. wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 25”, w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa), który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach