Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew

Miasto Łaskarzew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-450 Łaskarzew, Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (+48 25) 684-52-50 , fax. : (+48 25) 684-50-97
 • Data zamieszczenia: 2022-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łaskarzew
  Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32
  08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie
  tel. (+48 25) 684-52-50, fax. : (+48 25) 684-50-97
  REGON: 711582180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastolaskarzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  IV.1. Przedmiotem zamówienia realizacja zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew”.Zadanie nr 1Roboty budowlane polegające na budowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina i ul. Jabłońskiego wŁaskarzewie.Zadanie nr 2Roboty budowlane polegające na budowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kolejowa, Kościuszki,Klonowa, Przychodnia, Błotna, Tabelowa, Żytnia w ŁaskarzewieZadanie nr 3Roboty budowlane polegające na budowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kusocińskiego, Malinowa,Grzybowa, Miodowa, Agrestowa, Kwiatowa, Jaśminowa, Różana w ŁaskarzewieZadanie nr 4Roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie sieciowej przepompowni ścieków ul. Garncarska, Andersa (dz. ew.nr 4126) oraz ul. Przedszkolnej w Łaskarzewie.Zadanie nr 5Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Stacyjnej i ul. Fabrycznej w oparciu o opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy nazasadzie zaprojektuj i wybuduj oraz w oparciu o dokumentację projektową.Zadanie nr 6Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w Łaskarzewie.Zadanie nr 7Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wul. Warszawskiej i ul. Chopina w Łaskarzewie.Zadanie nr 8Roboty budowlane polegające na przebudowie odcina sieci kanalizacyjnej w ulicy Fabrycznej w Łaskarzewie.Inwestycja będzie realizowana w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Celem projektu jest odprowadzenie ścieków z posesji zlokalizowanych w miejscowości ŁaskarzewProjekt obejmuje realizację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN, kanalizacji tłocznej DN oraz trzech przepompowniścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilaniem elektroenergetycznym) oraz przyłączy kanalizacyjnych do posesjiprzyległych.Ścieki z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjno – pompowym zostaną sprowadzone do już istniejącej kanalizacjisanitarnej. Następnie za pomocą istniejącego systemu grawitacyjnego zostaną sprowadzone do istniejącej oczyszczalniścieków.UWAGA: W tabeli kosztowej – zał. nr 1A do SWZ należy uwzględnić koszty wszystkich robót i inne koszty niezbędne dowykonania poszczególnych zadań.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w w/w dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i STW iOR stanowiącej wraz z zał. Nr 8a,8b,8c,8d,8e,8f,8g,8h,8i,8j do SWZ, która jest podstawą do wyceny oferty.UWAGA: Załączone „Przedmiary robót” są elementem pomocniczym, nie mogą być podstawą wyceny robót.IV,2, Warunki i wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:1. Roboty będą prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego.2. Wszelkie ewentualne spory między stronami umowy dotyczące np. robót dodatkowych, zamiennych itp. będąOgłoszenie nr 2022/BZP 00282101 z dnia 2022-07-282022-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanerozstrzygane po zakończeniu i odbiorze robót i nie mogą być podstawą do przerwania robót przez Wykonawcę.3. Ewentualne użycie w dokumentacji projektowej nazw własnych ma na celu uszczegółowienie parametrów technicznych ieksploatacyjnych przyjętych w obliczeniach. Każde takie wskazanie należy odczytywać z dopiskiem „lub równoważne”.Wykonawca może zastosować równoważne rozwiązania zamienne zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru.4. Wykonawca nie może uzupełniać Tabeli kosztowej o dodatkowe pozycje ani też pomijać w wycenie robót części pozycji.Wycenę robót, które zdaniem Wykonawcy nie są ujęte w przedmiarach lub są ujęte w niewłaściwych zakresach, a sąniezbędne do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego należy ująć w odpowiednich pozycjach załączonej Tabelikosztowej tj. zadaniach.5. Przed zamówieniem poszczególnych materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca powinien uzyskać od InspektoraNadzoru ostateczną akceptację ich parametrów użytkowych, wyglądu, koloru itp., szczególnie gdy nie były onewystarczająco określone w dokumentacji projektowej.6. Wykonawca ma obowiązek przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć istniejące na terenie krzewy i drzewa w sposóbwskazany przez inspektora nadzoru.7. Wykonawca nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającegoprzedmiarach robót, które mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń.Podstawą wyceny zamówienia jest dokumentacja projektowa i pozostałe dokumenty tworzące SWZ. Wykonawca jestzobowiązany zaplanować i wycenić wszystkie czynności niezbędne dla realizacji zamówienia zgodnie z zasadami sztukibudowlanej, obowiązującymi przepisami, uwzględniając przyjęte technologie i warunki wykonywania robót bez względu nato, czy czynności te (prace) są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Wykonawca powinien wycenić w ofercierównież wszelkie prace czasowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zamówienia jak np. drogi dojazdowe, wytyczenia iinwentaryzacje geodezyjne, odtworzenie stanu istniejącego terenu, zabezpieczenie drzew itp. Zaleca się wykonanie wizji wterenie przed złożeniem oferty (dostęp do terenu nie jest ograniczony). Przyjmuje się, że zestawienie planowanych prac, napodstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie sporządził Wykonawca.8. Wykonawca sporządzi inwentaryzację fotograficzną terenu polegającą w szczególności na uwidocznieniu stanu placubudowy przed rozpoczęciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej nanośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy. Dokumentacja fotograficzna będzie stanowiłapodstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów;9. Wykonawca zapewni ciągłą obecności na budowie kierownika budowy w dniach prowadzenia robót w godzinach od 8:00do 16:00 lub uprawnionego zastępcy posiadającego równoważne uprawnienia budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku BS Łaskarzew nr rachunku 66 9217 0001 0000 1049 2000 0370 z dopiskiem „Wadium – ZP.271.16.2022”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie P.z.p.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA MIASTO ŁASKARZEW7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 P.z.p. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 P.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) dotyczącej Wykonawcy:Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie/przebudowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków o wartości co najmniej3 000 000,00 zł brutto każda (Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej).Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.b) dotyczącej osób:Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót/budowy,Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych.Kierownik robót drogowych posiadający:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami drogowymi lub nadzorowaniu robót drogowych.Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) lub:- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. a) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców, warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. b) może być spełniony łącznie przez WykonawcówW odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w pkt. 10 Formularza Oferty.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach