Przetargi.pl
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów przeciwpożarowych

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-045 Warszawa, Kolska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8388407, 6355595, , fax. 226 365 597
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
  Kolska 2/4
  01-045 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8388407, 6355595, , fax. 226 365 597
  REGON: 1731908500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sodon.bip.um.warszawa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów przeciwpożarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ogólna charakterystyka budynku. Budynek wykorzystywany w sposób następujący: a) Piwnica – pomieszczenia techniczne, magazynowe i warsztatowe, kotłownia, pomieszczenia składnicy akt, szatnie dla pracowników obiektu, sala szkoleniowa, b) Parter – pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia przeznaczone dla osób wychodzących z uzależnień, izba przyjęć, gabinety lekarskie, łazienki, pomieszczenia gospodarcze, depozyt, c) I piętro – gabinety pracowników, sale pacjentów, łazienka, d) II piętro – pomieszczenia zajmowane przez Samodzielny Wojewódzki Zespół e) Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – poza zakresem prowadzonego postępowania, f) Poddasze nieużytkowe – maszynownia dźwigu. Podstawowe dane techniczne budynku:  powierzchnia zabudowy - 1040 m2,  powierzchnia użytkowa łącznie - 4180 m2 (łącznie z pomieszczeniami Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej opieki Zdrowotnej w Warszawie nie będących przedmiotem postepowania),  kubatura - 12725 m3 ( w tym kubatura brutto pomieszczeń objętych opracowaniem ok. 10 900,00m3),  liczba kondygnacji nadziemnych – 3 (w tym 2 objęte przedmiotem postepowania),  liczba kondygnacji podziemnych - 1,  szerokość elewacji frontowej - 14,6 m,  długość - 72,8 m,  wysokość - 10,9 m. Opis konstrukcji obiektu. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, poddasze nieużytkowe oraz podpiwniczenie. Konstrukcja budynku tradycyjna. 1. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne, murowane z cegły pełnej:  Piwnice o grubości 51 cm,  Kondygnacje nadziemne o grubości 38 cm, 2. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne, murowane z cegły pełnej:  Piwnice grubości 38 i 51 cm,  Kondygnacje nadziemne grubości 25 i 38 cm, 3. Ściany działowe murowane grubości 6, 12, i 18 cm, 4. Klatki schodowe żelbetowe wylewane, 5. Stropy z płyt DMS, 6. Stropodach dwuspadowy, wentylowany – płyty prefabrykowane ułożone na belkach DMS, kryty papą. 1. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: a) sporządzenie i przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, b) przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności terminy sporządzenia i przekazania projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielobranżowego oraz terminy przekazania dokumentacji do wymaganych akceptacji, c) przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielobranżowego, wraz z uzgodnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 20 ustawy - Prawo budowlane, d) uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń na wykonanie prac, e) demontaż i utylizacja istniejących elementów instalacji, jeżeli nie mogą być one wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia, f) zakup i dostawa na teren budowy niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń, g) wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych przewidzianych w dokumentacji przetargowej zgodnie z zatwierdzonymi projektami i przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem, h) udział w komisyjnych odbiorach prac oraz w odbiorze końcowym inwestycji. 3. Zakres dostosowania budynku SODON obejmuje: a) dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 grudnia 2016 r., znak WZ.5595.541.1.2016, b) wyposażenie budynku w instalację/modernizację systemu sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do Państwowej Straży Pożarnej wraz z wyposażeniem systemu sygnalizacji pożarowej w sygnalizatory głosowe, c) wyposażenie poziomej drogi ewakuacyjnej na I piętrze budynku w urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu, d) wyposażenie poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze budynku w urządzenia oddymiające (wraz z zainstalowaną instalacją wentylacyjną dwubiegową) uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu, e) wyposażenie pozostałych dróg ewakuacyjnych (klatki schodowe) w urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu, f) wyposażenie dróg ewakuacyjnych, w klatkach schodowych i korytarzach w budynku w oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia nie mniejszym niż 2 lx w osi drogi ewakuacyjnej i czasie działania nie krótszym niż 1 h, g) podziału budynku na strefy pożarowe wg zasady, że każda kondygnacja stanowić będzie odrębną strefą pożarową wraz z wydzieleniem pożarowym oraz zabezpieczeniem przejść instalacyjnych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych do klasy odporności ogniowej elementu przez który powyższe instalacje przechodzą, h) wydzielenie pomieszczenia kotłowni ścianami o klasie odporności ogniowej EI 120 oraz stropem o klasie odporności ogniowej REI 120 wraz z zamknięciem ww. kotłowni drzwiami o klasie odporności pożarowej EI 60, i) połączenie systemu sygnalizacji pożarowej z zaworem odcinającym dopływ gazu do budynku, j) wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (usytuowany przy wejściu głównym do budynku), k) wyposażenie w hydrant 33 przed wejściem do pomieszczenia archiwum (składnicy akt) na poziomie kondygnacji -1, l) budowę systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku SODON.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zgodnie z art. 45 ustawy Pzp oraz uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda od każdego z Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia wniesienia wadium. 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest wnieść do wpłacenia wadium w wysokości 16000,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych). 3. Wadium może być wnoszone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tzn. 88 1030 1508 0000 0005 5004 8043 Tytuł wpłaty „Wadium – „Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów przeciwpożarowych”. 4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert (tzn. wadium musi znajdować się na wskazanym rachunku do dnia otwarcia ofert). 5. Jeżeli wnoszącym wadium jest inny podmiot działający na rzecz Wykonawcy konieczne jest wyraźne określenie/ wskazanie na rzecz, jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 6. Dopuszczalne jest wniesienie wadium w więcej niż jednej formie, tzn: 1) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancja bankowa, 3) gwarancja ubezpieczeniowa, 4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, ul. Kolska 2/4, 01– 045 Warszawa, 2) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 3) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych Wykonawców, 4) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 8. Zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12 i 14. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: – odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, – nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, – zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach