Przetargi.pl
Remont budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim

Sąd Okręgowy w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08100 Siedlce, ul. Sądowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 6325235 w. 203, , fax. 256 326 198
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Siedlcach
  ul. Sądowa 2
  08100 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 6325235 w. 203, , fax. 256 326 198
  REGON: 57150100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji, zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Jeżeli w dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 4. Wykonawca, który zastosował rozwiązania równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie rozwiązania zostały zmienione i określić, jakie rozwiązania w ich miejsce proponuje oraz załączyć specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości, powinno wynikać, iż zaoferowane rozwiązania są o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do rozwiązania, określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcą na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności: 1) budowlane, 2) sanitarne, 3) drogowe. 6. Sposób dokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 5, uprawnienia w zakresie kontroli spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach