Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów ogłasza przetarg

 • Adres: 05430 Celestynów, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 894 218, , fax. 261 894 091
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów
  ul. Wojska Polskiego 57
  05430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 261 894 218, , fax. 261 894 091
  REGON: 1004301300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 143 zadania, których szczegółowy opis przedstawia Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę (zgodnego z Załącznikiem nr 2 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach