Przetargi.pl
Dostęp do systemu zarządzania gospodarstwem rolnym i grupami producenckimi

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 60-163 Poznań, ul. Sieradzka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 685 272 , fax. 618 685 660
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Sieradzka 29
  60-163 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 685 272, fax. 618 685 660
  REGON: 63966021000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodr.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostęp do systemu zarządzania gospodarstwem rolnym i grupami producenckimi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostęp do systemu zarządzania gospodarstwem rolnym i grupami producenckimi. Dostęp do systemu zarządzania gospodarstwem rolnym i grupami producenckimi będzie zagwarantowany przez okres 36 miesięcy od daty uzgodnionej i określonej w umowie. Data ta zostanie uzgodniona w momencie podpisywania umowy. Przewidywana liczba użytkowników systemu to: 100 indywidualnych rolników ; 20 rolników zrzeszonych w grupy producenckie oraz 2 grupy producenckie. Liczba użytkowników systemu oraz okres ich użytkowania będzie zależny od zapotrzebowania wśród rolników i grup producenckich. Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie co najmniej 50% ceny oferty. Zamawiający wymaga aktywacji dostępu użytkownikom do systemu w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach