Przetargi.pl
„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim”.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 625 951 118 , fax. 627 362 909
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Limanowskiego -
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 625 951 118, fax. 627 362 909
  REGON: 31418700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.osw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Szczegółowe wymagania oraz zakres i opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach do SIWZ, tj.: w projekcie wykonawczym, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Podstawą do ustalenia zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania są projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne. Ofertę należy złożyć zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną. Przedmiary mają charakter pomocniczy. 2) Instalacje gazów medycznych wraz z zainstalowanymi urządzeniami zakwalifikowane są do wyrobów medycznych klasy II b i spełniają wymagania Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 211 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 1918), Dyrektywy Rady Europy nr 93/42/EEC, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215 poz. 1416). Wiąże się to ze szczególnymi warunkami wykonania i odbioru zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1:2016-07 oraz PN-EN ISO 7396-2. W związku z powyższym, montaż instalacji gazów medycznych powinno wykonać specjalistyczne przedsiębiorstwo, posiadające referencje spełnienia wiarygodności technicznej w świetle obowiązującego prawa budowlanego, a pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do lutowania i spawania rurociągów miedzianych. Wykonawca przed przekazaniem wykonanej instalacji do użytkowania wykonuje analizy i poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Przebieg i wyniki działań producent dokumentuje oznaczając wyrób znakiem „CE”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: IX. Wymagania dotyczące wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9 592,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2016 r. poz.359). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Informacja dla Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej: Konto bankowe Zamawiającego: PKO BP Centrum Korporacyjne nr konta: 93 1020 2212 0000 5202 0376 6516 Wadium w formie pieniężnej musi być wpłacone do dnia 26.04.2019 r. do godziny 10:00, dowód wpłaty musi być załączony do oferty. 1. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46, ust.4a i 5 ustawy Pzp. 4. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 5. W pozostałych sprawach dotyczących wadium mają zastosowanie przepisy art. 45-46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ), o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 i 8 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podwykonawcach w ww. oświadczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 4) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, 5) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca (Załącznik nr 5 do SIWZ) – jeśli dotyczy, 6) zaleca się dołączenie do oferty płyty CD z zeskanowaną ofertą wraz z załączonymi dokumentami, w osobnym pliku należy zeskanować i nagrać na tę sama płytę dokumenty stanowiące „tajemnice przedsiębiorstwa”, 7) kosztorysy ofertowe skrócone, które będą miały charakter pomocniczy, albowiem Zamawiający wprowadził wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje jedną wartość za wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji technicznej i SIWZ, 8) informację o obowiązkach wynikających z przepisów o podatku VAT (Załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Każdy z wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach