Przetargi.pl
Dostawa papieru dla Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych jej jednostek

Prokuratura Okręgowa ogłasza przetarg

 • Adres: 61-736 Poznań, ul. Solna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061-8852-000 , fax. 618 472 594
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa
  ul. Solna 10
  61-736 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061-8852-000, fax. 618 472 594
  REGON: 39400000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.po.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru dla Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych jej jednostek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa dla Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych jej jednostek w: Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wlkp., Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp., Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie. 1. Papier A4 - do wszelkich urządzeń biurowych: = 7 453 ryz 2. Papier A3 - do wszelkich urządzeń biurowych: = 38 ryz 3. Papier pakowy = 1 520 arkuszy 4. Papier ozdobny – 2 opakowania 5. Papier w roli- 1 rolka Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 2, 3 do specyfikacji Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na koszt własny ( w tym wniesienie do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego ) Zamawiający nie dopuszcza dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wózkiem paletowym ze względu możliwości uszkodzenia posadzki. W przypadku uszkodzenia posadzki odpowiada Wykonawca i zobowiązany jest do poniesie kosztów związanych z naprawą Wykaz lokalizacji, gdzie będzie dostarczany przedmiot zamówienia zawiera zał. nr 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197644-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 2 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach