Przetargi.pl
Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców grupy I oraz warzyw grupy II do Jednostki Wojskowej 4220 Ustka w 2013 roku.

Jednostka Wojskowa 4220 ogłasza przetarg

 • Adres: 76-271 Ustka, Lędowo-Osiedle 1N
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8151377 , fax. 59 8151578
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4220
  Lędowo-Osiedle 1N 1N
  76-271 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 59 8151377, fax. 59 8151578
  REGON: 22051541000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców grupy I oraz warzyw grupy II do Jednostki Wojskowej 4220 Ustka w 2013 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców grupy I oraz warzyw grupy II do Jednostki Wojskowej 4220 Ustka w 2013 roku. Zamówienie podzielone jest na zadania: Zadanie I - Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców grupy I oraz warzyw grupy II do Jednostki Wojskowej 4220 Ustka w 2013 roku dla garnizonów Ustka, Lębork, Słupsk; Zadanie II - Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców grupy I oraz warzyw grupy II do Jednostki Wojskowej 4220 Ustka w 2013 roku dla garnizonu Chojnice. w terminie od dnia 01.01.2013 rok do dnia 31.12.2013 rok. Przedmiotem zamówienia są dostawy ziemniaków, warzyw i owoców grupy I oraz warzyw grupy II do Jednostki Wojskowej 4220 Ustka w 2013 roku szczegółowo opisane w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032121001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: zadanie I - 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100); wadium na zadanie II nie wymaga się. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert: 1.w pieniądzu przelewem na rachunek numer 98 1010 1140 0183 8213 9120 0000, prowadzony w Narodowym Banku Polskim Oddział w Gdańsku z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym na: Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców grupy I oraz warzyw grupy II do Jednostki Wojskowej 4220 Ustka w 2013 roku. Zad I. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium lub w jednej z poniżej podanych form: 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.gwarancjach bankowych; 4.gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). Sposób przekazania: w kasie JW 4220 - oryginał, a kserokopie zamieścić w ofercie. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mw.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach