Przetargi.pl
TRANSMISJA DANYCH WAN1

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7512500 , fax. 058 7512516
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki
  ul. Marynarki Polskiej 148 148
  80-865 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 7512500, fax. 058 7512516
  REGON: 01581798500143
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TRANSMISJA DANYCH WAN1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych WAN1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Miejsce wykonania zamówienia : Centrala POW NFZ, Gdańsk , ul. Marynarki Polskiej 148; Punkt Obsługi Ubezpieczonych, Gdynia ul. Śląska 53 Punkt Obsługi Ubezpieczonych, Malbork, Pl. Słowiański 17 Punkt Obsługi Ubezpieczonych, Chojnice, ul. Leśna 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723180007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach