Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na dostawę warzyw i owoców do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38 , fax. 058 7820124 w. 38
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Grabowo 2 2
  81-265 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38, fax. 058 7820124 w. 38
  REGON: 00283033200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Pomoc Społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na dostawę warzyw i owoców do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków, warzyw i owoców do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. Dostawy będą realizowane wyłącznie w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdynia, tj.: 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Generała Maczka 1, 2. Zespół Opiekuńczy ul. Fredry 3, 3. Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekle Chorych ul. Bosmańska 32A, 4. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Generała Maczka 1, 5. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wąsowicza 3, 6. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Maciejewicza 11 7. Zespół ds. Rozwoju Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 8. Administracja, Gdynia ul. Grabowo 2, 9. Zespół ds. Doradztwa ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Wendy 7/9, 4 piętro 10. Klub 1,2,3 ul. Warszawska 42, 11. Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Śląska 48, 12. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Grabowo 2, 2. Dostarczane produkty muszą być w I gatunku, tzn. o charakterystycznej barwie i zapachu bez odkształceń, nie uszkodzone mechanicznie ani przez szkodniki, bez obecności pleśni oraz procesów gnilnych. Dostarczone owoce powinny być dojrzałe. 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo ustali rodzaj i ilość zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy. 4. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 5. W związku z tym, że w trakcie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia może zmniejszyć się zapotrzebowanie na zamawiane produkty Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów z zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 25% w stosunku do zamawianych ilości. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany cyklicznie, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. 6. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca winien zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z transportem wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową zamawianego asortymentu. 7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032121001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopsgdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach