Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców oraz jaj kurzych do Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. 11 Listopada 12
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 4273150 , fax. 0-87 4272825
 • Data zamieszczenia: 2016-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. 11 Listopada 12 12
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 4273150, fax. 0-87 4272825
  REGON: 00029392400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców oraz jaj kurzych do Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych na ok. 260 osób, w okresie 4 miesięcy dla warzyw i owoców oraz 12 miesięcy dla jaj kurzych, od dnia 2016.06.01
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.ipzp.pl./dpswegorzewo
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach