Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców do działu żywienia WZLP w Olsztynie

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-228 Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego 35
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6785353, 6785300 , fax. 089 6785300
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
  Aleja Wojska Polskiego 35 35
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6785353, 6785300, fax. 089 6785300
  REGON: 00029548400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzlp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców do działu żywienia WZLP w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowe zestawienie asortymentowo - ilościowe znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Opust od maksymalnych cen giełdowych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzlp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach