Przetargi.pl
Dostawy tłucznia betonowego na 2013 rok

Gmina Unisław ogłasza przetarg

 • Adres: 86-260 Unisław, ul. Parkowa 20
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 686 87 10 , fax. 56 686 87 18
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Unisław
  ul. Parkowa 20 20
  86-260 Unisław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 686 87 10, fax. 56 686 87 18
  REGON: 87514868460000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.unislaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy tłucznia betonowego na 2013 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia są dostawy tłucznia betonowego w roku 2013 o następujących granulacjach: 0-30 i 31-80 mm, w szacowanej ilości ogólnej 2200 Mg. 2)Tłuczeń betonowy musi spełniać odpowiednie wymagania jakościowe: tłuczeń betonowy czysty, bez domieszki odsiewki, piasku, ziemi, resztek odpadów metalowych, plastikowych, drewnianych i innych materiałów niepożądanych. Dopuszcza się domieszkę cegły, jednak nie więcej niż do 15% w 1 tonie kruszywa. 3)Dostawy realizowane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie do 30.11.2013 r. 4)W skład w/w przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej wchodzi: zakup tłucznia betonowego, jego załadunek, transport i we wskazanym miejscu przeznaczenia na terenie gminy Unisław. 5)Ilości związane z dostawą tłucznia betonowego w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie, tj. zmniejszeniu w zależności od nieprzewidywalnych zmian wielkości bieżącego zapotrzebowania lub w zależności od wielkości poprzetargowej ceny jednostkowej za 1 Mg tłucznia betonowego. 6)Ponadto dopuszcza się przesunięcia ilościowe tłucznia betonowego pomiędzy poszczególnymi granulacjami. Jednakże maksymalna ilość tłucznia betonowego nie może swoją wartością przekroczyć wysokości kwoty zabezpieczonej na ten cel w planie budżetu gminy. 7)Z tytułu zmniejszenia określonych powyżej ilości tłucznia betonowego wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń, w tym finansowych. 8)Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1)Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 2)Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3)Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4)Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Toruń Nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010 z dopiskiem: Dostawy tłucznia betonowego na 2013 rok. 5)W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6)W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w kancelarii pok. 10, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7)Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.unislaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach