Przetargi.pl
DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ W PUNKCIE LEKARSKIM W LUBOSTRONIU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-210 Łabiszyn, ul. Powstańców Wielkopolskich 17
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 384 60 32 , fax. 52 384 40 33
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 17 17
  89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 384 60 32, fax. 52 384 40 33
  REGON: 09312795200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.spzozlabiszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ W PUNKCIE LEKARSKIM W LUBOSTRONIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, zakup i montaż platformy schodowej w Punkcie Lekarskim w Lubostroniu. 2.Gwarancja na całość platformy - min. 24 miesiące od momentu odbioru i zgłoszenia do UDT. 3.Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić koszt przygotowania dokumentacji technicznej UDT, koszt instalacji i przeprowadzenia badań przez UDT, uczestnictwo w odbiorze UDT, oraz koszt serwisowania i konserwacji w okresie gwarancji. 4.Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6, 7, 8 do SIWZ. Podane w załącznikach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, innych producentów pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakości, niezawodności, bezpieczeństwa użytkowania, technologii i wydajności. 5.CPV 45.31.30.00 - 4 instalowanie wind i ruchomych schodów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453130004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy PAŁUKI Żnin O/Łabiszyn Nr 61 8181 0000 0008 3814 2000 0001 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia 1 w sekretariacie pok. 15 (dokumentu można załączyć do oferty) 7.Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.spzozlabiszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach