Przetargi.pl
Dostawy produktów mleczarskich oraz jaj świeżych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach.

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 511 697 , fax. 324 511 696
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
  ul. Zamkowa 8
  44-350 Gorzyce, woj. śląskie
  tel. 324 511 697, fax. 324 511 696
  REGON: 10920850000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy produktów mleczarskich oraz jaj świeżych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy produktów mleczarskich (Zadanie nr 1) oraz jaj świeżych (Zadanie nr 2) w okresie od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r., zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załącznikach nr 1 i 1a do SIWZ oraz w asortymencie i ilościach zawartych w Załącznikach nr 2a i 2b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.08.2020 r. do godz. 11.15 wnieść wadium jak niżej: 1) dla Zadania nr 1 – produkty mleczarskie w wysokości 8000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), 2) dla Zadania nr 2 – jaja świeże w wysokości 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100). W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na obydwa zadania zobowiązany jest zsumować w/w kwoty, zgodnie z zakresem, na który składa ofertę. Łączna kwota wadium na obydwa zadania wynosi 8400,00 PLN (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada decyzję, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii, dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danym towarem spożywczym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. Zadanie nr 1 – produkty mleczarskie i Zadanie nr 2 – jaja świeże.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; 2) wypełnione wyliczenie całkowitej wartości zamówienia dla zadania/zadań, którego/których dotyczy składana oferta – Zadania nr 1-2 (Załącznik nr 2a i/lub 2b do SIWZ); 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach