Przetargi.pl
Budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 84 200 , fax. 32 47 84 506
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
  al. Jana Pawła II 7
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506
  REGON: 27279082400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wss2.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 8 do SIWZ. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Szczegóły określa Rozdział 8 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przełoży podpisane oświadczenie o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencyjności w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach