Przetargi.pl
dostawy posiłków do szkół Gminy Kępice

GMINA KĘPICE ogłasza przetarg

 • Adres: 77-230 Kępice, ul. Niepodległości 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KĘPICE
  ul. Niepodległości 6
  77-230 Kępice, woj. pomorskie
  REGON: 770979826
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy posiłków do szkół Gminy Kępice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przygotowania i dowozu gorącego posiłku dla uczniów, dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym oraz osób dorosłych skierowanych przez OPS w Kępicach do niżej wymienionych placówek:- Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Warcinie – ok. 25 osób- Zespołu Szkół z oddziałem przedszkolnym w Barcinie - ok. 15 osób,- Zespołu Szkół z oddziałem przedszkolnym w Biesowicach – ok. 5 osób,- Zespołu Szkół z oddziałem przedszkolnym w Korzybiu – ok. 17 osób,- Zespołu Szkół w Kępicach – ok. 63 osoby,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55524000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach