Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Mieszka I w Lęborku, dz. nr 142/12, obręb 11.

LĘBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: LĘBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.
  ul. Armii Krajowej 14
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  REGON: 770949400
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Mieszka I w Lęborku, dz. nr 142/12, obręb 11.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Mieszka I w Lęborku, dz. nr 142/12, obręb 11.2. Zakres zamówienia obejmuje budowę budynku mieszkalnego, czterokondygnacyjny budynek mieszkalny ze strychem nieużytkowym, podpiwniczony w kształcie prostokąta z wysuniętym fragmentem prostokątnym wiatrołapu wejściowego Budynek mieści 16 mieszkań. Budynek pięciokondygnacyjny (w tym jedna podziemna) wyposażony w dźwig osobowy. Dach budynku z bryłą główną dwuspadową symetryczną o kącie nachylenia połaci 30° (główna połać budynku z jednakowym spadkiem). Podstawowe dane:Powierzchnia zabudowy 324 ,14 m2Powierzchnia użytkowa 1 218,17 m 2Kubatura budynku 4 934,94 m2Budynek współfinansowany jest ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub wstrzymania robót w przypadku nie otrzymania finansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.3. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, standard wykończenia (załącznik nr 9), które stanowią załączniki SWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego. W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w Dokumentacji projektowej. Dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w Dokumentacji projektowej. Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym w Dokumentacji projektowej. W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ. Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem. Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy oraz kierownikami robót w odpowiednich branżach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach