Przetargi.pl
Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.

Szkoła Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-684 Katowice, ul. Gen. Jankego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6069441 , fax. 032 6069249, 6069279
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Katowicach
  ul. Gen. Jankego 276
  40-684 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 6069441, fax. 032 6069249, 6069279
  REGON: 27667677500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://katowice.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowo- wartościowej stanowiącej załączniki nr 1A do SIWZ. 2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do zakupu produktów w tych ilościach. UWAGA !! Niewypełnienie kolumny nr 3 ww. specyfikacji lub zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp . – jako niezgodnej z SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne. 4. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cenę produktów objętych umową. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu żywności. 6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282) Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą karty produktów, lub innych podobnych dokumentów, z których wynikałby ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załączniki nr 1A do SIWZ. 7. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252, z późn. zm.). Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz. 9. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP. 10. Szczegóły realizacji dostaw określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 11. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) (t.j. Dz.U. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1). Obowiązek poinformowania Podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone zostanie w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach