Przetargi.pl
Dostawy pieczywa

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, dr. J. Babińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(012)6524347, , fax. +48(012)2621335
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
  dr. J. Babińskiego 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(012)6524347, , fax. +48(012)2621335
  REGON: 00029855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy pieczywa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy pieczywa do Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, na podstawie zamówień cząstkowych (dziennych) Zamawiającego, w asortymencie zgodnym z załącznikiem nr 1A do SIWZ, stanowiącym jednocześnie Formularz cenowy. 2) Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumencie pn.: „Opis przedmiotu zamówienia. Pieczywo”, stanowiącym załącznik do SIWZ oraz zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). W tym, w ramach dostaw pieczywa (zwanego również dalej asortymentem) Zamawiający wymaga m.in.: 2.1) Dostarczany asortyment będzie I klasy, świeży, krojony, pakowany i oznakowany zgodnie z obowiązującą normą. Dostawa i odbiór według wagi netto. 2.2) Realizacja dostaw w sposób ciągły, 6 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty, maksymalnie do godz. 12:00, z dostarczeniem i wniesieniem przez Wykonawcę oraz weryfikacją ilościową i jakościową w obecności Wykonawcy. Dostawa w sobotę zapewnić ma pieczywo na niedzielę i poniedziałek. 2.3) Asortyment dostarczany będzie przez Wykonawcę bezpośrednio do oddziałów szpitalnych i do magazynu żywnościowego Zamawiającego w budynku kuchni (19 punktów odbiorczych), w rodzajach i ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem cząstkowym (dziennym) Zamawiającego. 2.4) Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego faksem lub za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie zgłosi zmówienie cząstkowe (dzienne), z wyprzedzeniem 1-2 dniowym (dni robocze) przed wymaganym terminem dostawy. 2.5) Na etykiecie każdego asortymentu powinna znajdować się między innymi data produkcji oraz data przydatności do spożycia. Zamawiający wymaga bezwzględnie by w dniu dostawy asortymentu do Zamawiającego jego przydatność do spożycia wynosiła minimum 3/4 całego terminu przydatności do spożycia. 2.6) W przypadku dostawy mniejszej ilości asortymentu, aniżeli przewiduje to umowa, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane na podstawie faktycznie dostarczonej ilości przedmiotu zamówienia. 2.7) Dostawy asortymentu następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10:00 w dniu 12.12.2019r.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ; Formularz Cenowy – zał. nr 1A do SIWZ; Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ; Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - zał. nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach