Przetargi.pl
Dostawy materiałów zużywalnych w procesach sterylizacji

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 934 100 , fax. 323 934 141
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
  ul. Bytomska 62
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 934 100, fax. 323 934 141
  REGON: 86830700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.urazowka.piekary.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów zużywalnych w procesach sterylizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w procesach sterylizacji, szczegółowo opisane w załącznikach: a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy); b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części dalej zwane „Pakietami”: Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich całych Pakietów bez ograniczeń. Gwarancja na cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach