Przetargi.pl
Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-263 Wrzosowa, Sobuczyna, ul. Konwaliowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (034) 327-53-20 , fax. (034) 327-52-66
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1
  42-263 Wrzosowa, woj. śląskie
  tel. (034) 327-53-20, fax. (034) 327-52-66
  REGON: 15037089300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czpk.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia: Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie. 2. Zakres zamówienia: a) Miejsce unieszkodliwienia odcieku składowiskowego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, punkt zlewny ul. Wały Dwernickiego w Częstochowie b) Maksymalna ilość odcieku składowiskowego do odbioru, transportu i zrzutu w ramach zamówienia: 15 000,00 Mg. c) Dyspozycje w zakresie terminów i ilości wywożonego odcieku wydawane będą przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem, przy czym dzienna wymagalna ilość odcieku do wywozu wynosi w okresie od 15.01.2021r. do 14.01.2022r. max. 100 Mg. d) Zrzut odcieku w punkcie zlewnym określonym w pkt 3.3.a) musi odbywać się w godzinach: 6:00 – 8:00 i 20:00 – 22:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90460000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach