Przetargi.pl
Dostawy koncentratu cyny sygn. ZDH/15/2017

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica ogłasza przetarg

 • Adres: 59220 Legnica, ul. Złotoryjska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 505 500 , fax. 768 505 501
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
  ul. Złotoryjska 89
  59220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 768 505 500, fax. 768 505 501
  REGON: 2754200033
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.legnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy koncentratu cyny sygn. ZDH/15/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy koncentratu cyny o zawartości Sn minimum 20%. Maksymalna wilgotność koncentratu nie może przekroczyć 35%. Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń: Bi < 0,5%,Cd < 1%,As < 1%,Cl< 2%, Zn < 10%,Cu + Ni < 3%,Całkowita wielkość zamówienia: do 60 ton. Miejsce i sposób dostaw. IMN O/ Legnica - Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi Legnica). Sposób pakowania i transportu: luzem lub w kontenerach elastycznych big-bag, dostarczany transportem samochodowym. Realizacja dostaw następować będzie na koszt Wykonawcy przy użyciu jego własnych środków transportu lub będących w jego dyspozycji. Obowiązek związany z legalnym transportem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Koszt załadunku, przewozu i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca. Rozładunek przedmiotu zamówienia należy do Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia materiału, w przypadku kiedy będzie on dostarczony w sposób technicznie uniemożliwiający rozładunek, lub zagrażający środowisku, zdrowiu i życiu osób (uszkodzone palety, zniszczone i nieszczelne kontenery elastyczne, itp.). Jeśli odmowa przyjęcia materiału będzie dotyczyła koncentratu stanowiącego odpad sprowadzony z zagranicy, Wykonawca i Zamawiający w zakresie postepowania reklamacyjnego bądź zwrotu materiału zobowiązani są do zachowania procedur wynikających z przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. W zależności od rodzaju i charakteru materiału Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę transportu przedmiotu zamówienia zgodnie z międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – ADR. Dodatkowo jeśli koncentrat cyny będzie posiadał status odpadu, również zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. z dnia 7 listopada 2016 r. Dz. U. 2016, poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 lutego 2017r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519 z późn. zm.), a także z zgodnie z innymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności zgodnie oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 poz.1742). Jeśli Wykonawca będzie sprowadzał z zagranicy koncentrat cyny posiadający status substancji chemicznej niebędącej odpadem zobowiązany jest zastosować się do wymagań określonych w rozporządzeniu WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (tekst jednolity z dnia 3 lipca 2015 r. Dz. U. z 2015 , poz. 1048 z późn. zm) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy. Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, oraz uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych do prawidłowej realizacji umowy, o ile decyzje te będą wymagane, lub do czasu wyczerpania ilości objętej przedmiotem zamówienia. Okres realizacji zamówienia może być krótszy niż rok kalendarzowy, w przypadku, gdy będzie to wynikało z decyzji zezwalającej na transgraniczne przemieszczenie odpadów. W przypadku, gdy nie będzie to naruszało przepisów szczególnych Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy. W przypadku, gdy z różnych przyczyn nie będzie możliwe uzyskanie decyzji administracyjnych lub zgód organów, w tym także z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, Zamawiający odstąpi od realizacji umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu. Wykonawca zrealizuje każdorazową dostawę partii koncentratu cyny w ciągu max. 10 dni od daty złożenia zamówienia. Ogólne warunki. Jeśli dostarczany koncentrat będzie posiadał status odpadu, wówczas Zamawiający może go przyjąć w oparciu o posiadane pozwolenie zintegrowane o ile klasyfikowany będzie jako odpad o kodzie znajdującym się w wykazie odpadów dopuszczonych do odzysku w instalacji prowadzonej przez Zamawiającego. Wykaz odpadów dopuszczonych do odzysku znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji. Ponadto jeśli koncentrat będzie posiadał status odpadu, który będzie pochodził z zagranicy oprócz zgodności z pozwoleniem zintegrowanym Zamawiającego, konieczne będzie, przed rozpoczęciem realizacji umowy, uzyskanie zezwolenia na transgraniczne przemieszczenie opadu w przypadku odpadu niebezpiecznego lub dokonanie przemieszczenia zgodnie z przepisami rozporządzenia UE 1013/2006 dotyczącymi odpadów z listy zielonej. Obowiązki wynikające z przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy dostarczany koncentrat cyny będzie odpadem dostarczanym z terenu Polski Wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zamieszczone w załączniku nr 9 stanowiącym informację o pochodzeniu odpadów. Oświadczenie to będzie stanowiło integralną część umowy. W przypadku dostawy koncentratu posiadającego status produktu Wykonawca spełni wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach. Wykonawca zapewnia, iż dla dostarczanego materiału przewidziane jest zastosowanie jako surowca w produkcji stopów ołowiu, bądź zobowiązuje się ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy takie zastosowanie uwzględnić. Wykonawca najpóźniej z pierwszą dostawą dostarczy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wraz z załącznikami, sporządzoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia REACH o ile będzie wymagana. Kontrola jakości dostaw: Wykonawca do każdej dostawy ma obowiązek dołączyć Świadectwo Kontroli Jakości Towaru bądź atest z badań, wydane przez akredytowane laboratorium badań chemicznych, potwierdzające spełnienie przez dostarczony towar wymagań jakościowych określonych w SIWZ przez Zamawiającego dla koncentratu cyny. Świadectwo Kontroli Jakości nie może być wystawione wcześniej niż 7 dni przed dostawą i powinno zawierać informację o rzeczywistych stężeniach pierwiastków w koncentracie cyny. Zamawiający ma prawo pobierać próbki i dokonywać analizy chemicznej z każdej partii dostawy we własnym, nieakredytowanym laboratorium na zawartości pierwiastków ujętych w specyfikacji. Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czynności poboru próbek. Pobór prób odbywać się będzie zgodnie z Instrukcją poboru prób dla materiałów wsadowych i pomocniczych IMN o/Legnica, która stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ i będzie stanowić integralny załącznik do umowy o realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru, który nie spełni założonych wymagań analitycznych. Zamawiający ma również prawo do odmowy przyjęcia towaru a następnie dokonania zwrotu bez jego rozładunku, w przypadku stwierdzenia za pomocą oceny wzrokowej skrajnej nieprzydatności dostarczonego materiału do celów produkcyjnych, np. niewłaściwej postaci fizycznej, znacznego zanieczyszczenia materiałem obcym itp. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona analizy dostawy w akredytowanym laboratorium uzgodnionym przez obie strony, na koszt Wykonawcy. Jeśli wynik analizy chemicznej w akredytowanym laboratorium będzie zgodny z wynikiem uzyskanym w laboratorium Zamawiającego, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na wolny od wad. Procedura wymiany towaru na wolny od wad, w przypadku koncentratu stanowiącego odpad sprowadzany z zagranicy musi być przeprowadzona z zachowaniem przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Zamawiający pokryje koszty analizy chemicznej akredytowanego laboratorium, gdy wynik potwierdzi jakość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy wynik potwierdzi zgodność jakości przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ Zamawiający zobowiązany jest przyjąć koncentrat. Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać Wykonawcy reklamacje ilościowe i jakościowe niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru koncentratu cyny - pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania i utraty przez Zamawiającego wszelkich roszczeń z tego tytułu. Każda reklamacja winna być potwierdzona protokołem reklamacyjnym. Rozpatrzenie reklamacji ilościowej i jakościowej nastąpi w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu reklamacyjnego lub w terminie 7 dni od daty dostarczenia wyników analiz chemicznych dostarczonych przez akredytowane laboratorium. W przypadku dostarczenia koncentratu cyny niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, ma obowiązek w terminie 7 dni wymienić wadliwy koncentrat cyny na wolny od wad w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku zwrotu koncentratu będącego odpadem sprowadzonym z zagranicy terminy zwrotu i wymiany zależne są od wymagań wynikających z przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Wykonawca jednocześnie zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji złożyć oświadczenie o rozpoczęciu procedury zwrotu w ramach przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, jeśli takowe działania podejmie. Wszystkie koszty zwrotu, w tym także związane z wykorzystaniem przestrzeni magazynowej Zamawiającego, do czasu formalnej możliwości zwrotu koncentratu cyny będącego odpadem przemieszczanym transgranicznie ponosi Wykonawca. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przekazanie do odpłatnego zagospodarowania dostarczonego materiału, nie spełniającego kryteriów określonych zamówieniem i objętego reklamacją, jeśli charakter i rodzaj materiału jest prawnie możliwy do zagospodarowania w instalacjach Zamawiającego, a sam Wykonawca nie przystąpi do realizowania procedury zwrotu materiału i poinformowania o tym Zamawiającego stosownym oświadczeniem, wymaganym dla materiałów pochodzenia zagranicznego. Zagospodarowanie partii nie spełniającej wymagań jakościowych będzie następowało na zlecenie sporządzone przez Wykonawcę w terminie max. 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Wykonawcy. Koszt zagospodarowania 1 tony będzie wówczas wynosić równowartość ceny zakupu 1 t materiału, określonej w drodze niniejszego postępowania, i egzekwowany będzie od Wykonawcy w oparciu o sporządzoną przez Zamawiającego fakturę. Faktura zostanie wystawiona na stronę Wykonawcy w terminie max 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zagopodarowanie dostarczonej i zareklamowanej partii materiału. W przypadku braku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o rozpoczęciu procedury zwrotu w terminie 3 dni lub braku złożenia zlecenia na odpłatne zagospodarowanie w terminie 5 dni, Zamawiający ma prawo obligatoryjnie wystawić fakturę za zagospodarowanie dostarczonej partii i obciążyć nią Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14714000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: A) WNIESIENIE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: • 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy spowoduje że zostanie odrzucona zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy Pzp. 3. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. XIV SIWZ. 4. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Raiffeisen Bank Polska S.A. konto nr: 68 1750 1279 0000 0000 3493 0438, z adnotacją: "Wadium – ZDH/15/2017”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2014 poz. 1804 j.t. ze zm.) 5. W przypadku wykonawców zagranicznych, Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. 6. W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć do koperty wraz z ofertą jako osobny dokument, a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnoszącego wadium spiąć lub zszyć z ofertą. 7. Z gwarancji lub poręczenia ma wynikać, że kwota wadium będzie wypłacona Zamawiającemu, podstawie pisemnego oświadczenia, w sytuacji, gdy Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. 8. Gwarancja lub poręczenie powinny być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo. W gwarancji lub poręczeniu nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty. 9. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą. 10. Gwarancje lub poręczenia winny być udzielone wyłącznie na zasadach określonych przepisami polskiego prawa. B) ZASADY ZWROTU WADIUM 1. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wykonawcy. 2. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. C). 3. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. C) UTRATA WADIUM 1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; • zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną