Przetargi.pl
"Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50226 Wrocław, ul. Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 66 212 , fax. 71 77 66 200
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.
  ul. Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
  50226 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 66 212, fax. 71 77 66 200
  REGON: 02118481900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dczp.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla ,,Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.. Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Magazyn; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1a do SIWZ– formularzu cenowym oraz wzorze umowy – Załączniku nr 6 do SIWZ. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi prania odzieży: medycznej, ochronnej, roboczej, bielizny pościelowej, pościeli, materaców, kocy, piżam, koszul nocnych, szlafroków i innych (np. obrusy, firany, worki na odzież, mopy) – zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ – formularzem cenowym. Świadczenie usługi pralniczej odbywać się będzie zgodnie z: 1) wymogami sanitarno - epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od rodzaju asortymentu prania, stopnia jego zabrudzenia i skażenia, w szczególności wymaganiami dotyczącymi pralni z barierą higieniczną, czyli mechanicznym i funkcjonalnym podziałem na strefę brudną i czystą; procedur higienicznych, możliwości wykonania wymazów bielizny czystej; 2) technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia bezwzględnie przestrzegając w tym względzie zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Zakładu Higieny, 3) Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.); Wymagania dotyczące wykonania usługi – Wykonawca zobowiązany jest w ofercie: 1) przedstawić stosowane przez siebie standardy, procedury lub instrukcje postępowania dotyczące technologii prania, czyszczenia, dezynfekcji, transportu, pakowania itp., wraz z ich wykazem, 2) potwierdzić technologię prania, dezynfekcji chemiczno – termicznej stosownymi certyfikatami PZH i Państwowego Inspektora Sanitarnego, 3) przedstawić wykaz urządzeń i środków transportu – załącznik nr 8 do SIWZ 4) przedstawić wykaz środków piorących i dezynfekujących wraz z atestami – załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 [października 2002r. przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia pracowników wykonujących usługi prania bielizny szpitalnej. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie minimum 2 pracowników o których mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ- wzorze umowy na umowę o pracę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu oświadczenia pracowników, których mowa w ust. 3.9 o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy. Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń o których mowa w ust. 3.9 oraz 3.10 skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa we wzorze umowy – Załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach