Przetargi.pl
Dostawy implantów ortopedycznych i sprzętu jednorazowego użytku

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 591 837 , fax. 324 591 838
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
  ul. 26 Marca 51
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 324 591 837, fax. 324 591 838
  REGON: 31245500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.wodzislaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy implantów ortopedycznych i sprzętu jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych i sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem. Zamawiający Zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach