Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41219 Sosnowiec, ul. Szpitalna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 41 30 111 , fax. 32 41 30 112
 • Data zamieszczenia: 2017-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.
  ul. Szpitalna 1
  41219 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 41 30 111, fax. 32 41 30 112
  REGON: 24083705400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie składa się z 11 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 – Cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych, Pakiet nr 2 – Przyrząd do przetaczania płynów do pompy Terumo, Pakiet nr 3 – Ostrza kostne do piły oscylacyjnej oraz piły posuwisto zwrotnej, Pakiet nr 4 – Środek do konserwacji napędów Acculan 3Ti, Pakiet nr 5 – Elektroda VAPR, Pakiet nr 6 – Elementy do strzykawki CT Expres, Pakiet nr 7 - Rękawice diagnostyczne lateksowe, Pakiet nr 8 – Akcesoria do aparatu EMG Kay Point, Pakiet nr 9 – Akcesoria do EEG, Pakiet nr 10 – Narzędzia laryngologiczne, Pakiet nr 11 – Kleszcze biopsyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla Pakietu nr 6 – 1 600,00 zł Dla Pakietu nr 7 – 2 300,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach