Przetargi.pl
Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Zespół Szkół Elektrycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 25-317 Kielce, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 680 570 , fax. 413 442 120
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Elektrycznych
  ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8
  25-317 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 680 570, fax. 413 442 120
  REGON: 29243933000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zse-kielce.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od 1a do 1i do SIWZ i obejmuje następujące zadania: Zadanie Nr 1 -Dostawa warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem nr 1a Zadanie Nr 2 -Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich zgodnie z załącznikiem 1b Zadanie Nr 3 -Dostawa mięs, wędlin i wyrobów wędliniarskich zgodnie z załącznikiem 1c Zadanie Nr 4 – Dostawa mięsa z drobiu, podrobów zgodnie załącznikiem 1d Zadanie Nr 5– Dostawa artykułów spożywczych zgodnie z załącznikiem 1e Zadanie Nr 6 – Dostawa nabiału zgodnie z załącznikiem 1f Zadanie Nr 7 – Dostawa jaj zgodnie z załącznikiem 1g Zadanie Nr 8 – Dostawa mrożonek zgodnie z załącznikiem 1h Zadanie Nr 9 – Dostawa ryb zgodnie z załącznikiem 1i Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się artykuły równoważne, artykuł równoważny musi spełniać walory jakościowe produktu wskazanego, w takich okolicznościach jeżeli wykonawca zaoferował produkty równoważne to jest zobowiązany udowodnić równoważność produktu zaoferowanego z tym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia składając wraz z ofertą dowody na równoważność.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach